La Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT) és un consorci públic de la Generalitat de Catalunya, quin màxim òrgan de govern és el Consell de Govern, i que gestiona els següents centres: l'Hospital de Sabadell, Albada Centre Sociosanitari, Salut Mental Parc Taulí, Atenció Primària Parc Taulí, Atenció a la Dependència Parc Taulí, i també els serveis d'UDIAT Centre Diagnòstic i de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, a través de societats anònimes. La Corporació és el soci únic d’aquestes dues darreres entitats i nomena a tots els membres del seus consells d’administració. A més a més, la Corporació és Unitat docent de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i té la consideració d'Hospital Universitari.

La CSPT es troba vinculada a la Fundació Parc Taulí, de quin patronat nomena a la seva majoria de membres. Les institucions del Parc Taulí reben el suport de la Fundació Parc Taulí en aspectes de recerca, innovació i docència, en la formació científica i mèdica dels professionals i, en general, en el desenvolupament dels coneixements que sustenten el model assistencial.

La Corporació té creada, conjuntament i al 50% amb el Consorci Parc de Salut Mar, una agrupació d’interès econòmic, quina única finalitat és la d'efectuar tota la gestió de logística per al seus centres. Aquesta entitat, anomenada Coordinació Logística Sanitària AIE (CLS AIE) té en el seu propi Consell d’Administració el màxim òrgan de govern.

La Direcció General exerceix la màxima potestat executiva a la CSPT i a totes les entitats unipersonals i vinculades, a través de la seva estructura directiva-organitzativa.