Page 3 - 2012

Basic HTML Version

3
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Missió, visió, valors...................................................................................................................................9
Estructura organitzativa..........................................................................................................................10
Òrgans de govern...................................................................................................................................10
Òrgans d’assessorament i suport ...........................................................................................................11
Fundació Parc Taulí ...............................................................................................................................13
Docència ................................................................................................................................................18
Formació sanitària especialitzada ..........................................................................................................24
Infermeria ...............................................................................................................................................25
Unitat Docent Parc Taulí - UAB ..............................................................................................................27
Pla Institucional de Formació..................................................................................................................28
RECERCA I INNOVACIÓ ........................................................................................... 33
Polítiques i marc normatiu ......................................................................................................................35
Formació en recerca i innovació.............................................................................................................36
Cofinançament del personal investigador i professionals en règim d’estada formativa ..........................38
Infraestructures i recursos d’informació..................................................................................................38
Mapa d’aliances i relacions ....................................................................................................................42
Accions per al foment de la Cultura de la Recerca i la Innovació ...........................................................45
SERVEIS .................................................................................................................... 59
Consulta, difusió i obtenció d'informació.................................................................................................60
Suport i assessorament ..........................................................................................................................62
Serveis científico-tècnics ........................................................................................................................67
Gestió de sol·licituds d'ajuts a la recerca................................................................................................68
Transferència de tecnologia ...................................................................................................................69
SUMARI