Page 79 - 2012

Basic HTML Version

79
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Projectes de recerca i publicacions
Publicacions en revistes científiques: total d’articles publicats
55 documents (un 18,77% del total) s’han publicat en només 8 revistes.
Els altres 238 articles es reparteixen entre 174 revistes diferents.
Revista
Factor d'impacte
Nº d'articles publicats
FI total
Med Intensiva.
1,323
14
18,522
Med Clin (Barc).
1,399
8
11,192
Gastroenterol Hepatol.
0,567
6
3,402
Intensive Care Med.
5,258
6
31,548
PLoS One.
3,730
6
22,380
Aliment Pharmacol Ther.
4,548
5
22,740
Clin Microbiol Infect.
4,578
5
22,890
Enferm Infecc Microbiol Clin.
1,478
5
7,390
Cir Esp.
0,871
4
3,484
Crit Care Med.
6,124
4
24,496
Emergencias.
2,578
4
10,312
Gac Sanit.
1,116
4
4,464
J Clin Microbiol.
4,068
4
16,272
Rev Neurol.
1,179
4
4,716
AIDS.
6,407
3
19,221
Arthritis Res Ther.
4,302
3
12,906
Breast Cancer Res Treat.
4,469
3
13,407
Crit Care.
4,718
3
14,154
Endocrinol Nutr.
3
0,000
Eur Respir J.
6,355
3
19,065
J Rheumatol.
3,258
3
9,774
J Thromb Haemost.
6,081
3
18,243
Rev Clin Esp.
3
0,000
Semin Fund Esp Reumatol.
3
0,000
Thromb Res.
3,133
3
9,399
Acta Diabetol.
4,631
2
9,262
Acta Otorrinolaringol Esp.
2
0,000
Actas Dermosifiliogr.
2
0,000
AIDS Res Hum Retroviruses.
2,705
2
5,410
An Pediatr (Barc).
0,867
2
1,734
Ann Oncol.
7,384
2
14,768
Antivir Ther.
3,073
2
6,146
Arch Bronconeumol.
1,372
2
2,744
Aten Primaria.
0,957
2
1,914