Obert el període de sol·licituds per a la restitució del primer tram del 24,04% de la paga extraordinària de Nadal de 2012 a professionals inactius de la Fundació Parc Taulí

A partir del 22 de desembre, i durant un període de tres mesos, els professionals de la Fundació Parc Taulí que actualment no es troben en actiu, però que van meritar la paga extraordinària de Nadal corresponent a l'exercici 2012, podran sol·licitar personalment el rescabalament i abonament de les quantitats que li corresponguin mitjançant la presentació del document normalitzat que s'adjunta.

Un cop verificada la pertinença de la sol·licitud realitzada, es procedirà a efectuar els corresponents abonaments als comptes SEPA que s'hagin fet constar al document de sol·licitud.

El document de sol·licitud s'haurà de lliurar a l'Administració de Personal (edifici La Salut). Horari d'atenció: De dilluns a dijous, de 8 h a 17 h. Divendres, de 8 h a 15 h.