Page 2 - MEM2008

This is a SEO version of MEM2008. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

L’Ofcina de la Recerca

L’Ofcina de la Docència

La Unitat de Valorització i Innovació

- Difusió de les convocatòries de recerca públiques i privades.

- Gestió dels procediments administratius per a les sol·licituds presentades a les convo-catòries.

- Suport per a la preparació de projectes i la seva difusió.

- Suport en la posada en marxa de projectes: compres, contractes, etc. - Seguiment de l’estat dels projectes.

- Suport a la Direcció Científca i al Comitè Institucional de Recerca i d’Innovació. - Gestió de la convocatòria de les Beques Taulí de Recerca.

- Suport al Cap d’Estudis, al Comitè Institucional i a la Comissió de Docència. - Gestió de les avaluacions, rotacions internes i externes i documentació dels especia-listes en formació.

- Suport als tutors d’especialistes en formació per a la gestió de la formació sanitària postgraduada i per a la realització de cursos en l’àmbit docent. - Suport als estudiants en pràctiques d’infermeria.

- Gestió de les sol·licituds de professionals en formació en règim d’estada a la CSPT. - Tramitació i arxiu dels convenis docents de la CSPT amb altres institucions. - Gestió per a la realització de cursos adreçats a personal extern. - Registre de Tesis Doctorals llegides a la CSPT.

Accions formatives i informatives:

- Accions formatives i informatives en diferents temes relacionats amb la innovació, propietat intel·lectual – industrial, gestió de projectes... Gestió de les invencions i idees:

- Avaluació, protecció i valoració d’idees i defnició d’estratègia de valorització. Transferència:

- Comercialització i transferència dels drets de propietat al mercat via llicència a una empresa consolidada o a una empresa de nova creació (spin-of). Suport a la creació i participació de projectes d’innovació Gestió de projectes d’innovació

Cartera de serveis

Page 2 - MEM2008

This is a SEO version of MEM2008. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »