Page 8 - MEM2010

This is a SEO version of MEM2010. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Publicacions en revistes científques

S’han publicat un total de 199 articles, dels quals 152 (76,38%) ho han estat en revistes amb factor d’impacte, amb un total de 805 punts.

Més de la meitat d’aquests 152 articles publicats en revis-tes amb factor d’impacte ho han estat en revistes de pri-mer quartil de la seva àrea.

53 57 63 64

90 92

110

101

115 119

152

56 44

68

68 66

58

44

73

47

58

53

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Documents publicats en revistes sense factor d'impacte Documents publicats en revistes amb factor d'impacte Factor d'impacte acumulat

Visibilitat de la producció de la CSPT

Dels 199 documents publicats, 168 (84,42%) estan publi-cats en revistes indexades a PubMed, i 152 (76,38%) dins el Science Citation Index.

Evolució 2000-2010 producció i factor d’impacte

Evolució 2000-2010 citacions rebudes CSPT

Factor H

Factor H* de la Corporació Sanitària Parc Taulí: 65

* Índex basat en la productivitat científca i en l’impacte dels articles del conjunt d’investigadors de la CSPT.

0

10

20

30

40

50

Grups d'investigació

0

50

100

150

200

250

Producció Factor d'impacte

Producció i factor d’impacte acumulat

per grups d’investigació *

84,42

76,38

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

PubMed WOK

00 03 01 02 04 05 06 07 08 09 10

00 03 01 02 04 05 06 07 08 09 10

Recerca

(* Vegeu pàg. 5)

2957 2763 2710

2125 2078

1802

1443

1401 1187 1027

1215

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Citacions rebudes

Citacions rebudes

Page 8 - MEM2010

This is a SEO version of MEM2010. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »