Convocatòria oberta d’oferta pública d’ocupació

De conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per l'Estat de 2017, i específicament el seu article 19.U.6, en relació a la Disposició Addicional 17na U i la Disposició Addicional 15na U. 4, aquesta convocatòria forma part de l’oferta pública d'ocupació del consorci corresponent als exercicis 2018 i 2019 publicada al DOGC de data 28 de desembre de 2017 (núm. 7524).

El consorci procedeix a la publicació de la seva oferta pública d’ocupació corresponent a l’exercici 2018 i que consisteix en la convocatòria per a la cobertura definitiva de les places que es detallen a l'anunci del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC (Veure apartat 2 del quadre).

La resolució de la convocatòria d'oferta pública d'ocupació comportarà el cessament del personal interí que ocupa les places actualment.

Per a consultes podeu adreçar un correu electrònic indicant la referència de l'anunci a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 - Si es vol comunicar una renúncia a la participació d'una convocatòria, s'haurà d'adreçar mitjançant correu electrònic una sol.licitud de
  renúncia voluntària signada i indicant la referència de l'anunci a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.  (Sol.licitud de renúncia voluntària).

* Si el tipus d'inscripció és - Personalment - s'haurà de fer a la recepció de Recursos Humans: Edifici La Salut: laborables de 7:30h a 14:00h.

1 2 3 4 5 6
Referència i
Lloc de treball / àmbit
Anunci, bases i documentació Tipus d'Inscripció*
i data límit
Llistat d'admissió i
Informació de citació
(proves i/o psicotècnic i/o entrevista)
Llistat de resultats de les fases i/o prelació Resolució (1)

19_72_DCOT
 

1 Metge/ssa
especialista en
cirurgia ortopèdica i
traumatologia
per
exercir les
funcions de
Director/a del
Servei de COT

Anunci

Bases

On line:

23/12/2019

   
06/02/2020

19_GP1_CCSPT

96 Facultatius/ves especialistes
 

Llistat de places per centres:

Errates

- Atenció Primària

- Hospital de
Sabadell - Albada

- Salut Mental

- UDIAT- Anatomia
Patològica,
Diagnòstic per la
Imatge i Laboratori

Anunci DOGC

Bases
 

Manual d'ajuda a la
inscripció

Instruccions CVN

Curriculum Vitae
Normalitzat (CVN)


Barems

 

On-line:

Inscripció i
enviament de
documentació a
l'enllaç del mateix
llistat de places.
 

Data límit:

dimecres, 2

d'octubre de 2019
 

 

Llistat provisional d'admissió
 

Periode d'al.legacions a la llista provisional:

de l'11 d'octubre al dijous 17 d'octubre


Llistat definitiu d'admissió


Dates proves:

Divendres, 8 de novembre a les 9 hores (veure informació)
 

Informació de fases i citació a entrevistes

 

Resolució Parcial Consell de Govern (27/11/2019)

Incorporació 1 de desembre de 2019


Resolució Parcial
Consell de Govern

(22/01/2020)
Incorporació 1 de febrer de 2020 

GP3.1

18_TCAI_CCSPT

98 tècnic/ques
de cures
d'auxiliar
d'infermeria (TCAI)

Llistat de places
Errates

Anunci DOGC
Bases
- Sol.licitud
- Declaració responsable
- Plantilla de mèrits
curriculars
- Formulari d'ajuda a l'assignació (TCAI)
Personalment.
Dimarts, 5 de febrer de 2019 a les 14 h.

Llistat d'admissió

Informació proves

 

Torns de proves actualitzat

 

Atenció: les entrevistes es poden citar per telèfon o per SMS. Aquí només apareixen les cites per SMS:

- Tècnic/ques de cures auxiliars d'infermeria

Resultats definitius

 

 

Inici procés assignació a partir de la segona quinzena de setembre

 

Llistat nomenaments revisió 23/12/2019

 

Incorporació 13 de gener de 2020

 
Període de devolució
de la documentació presentada, del
27/02/2020 al 27/03/2020

GP3.2
Varies referències

20 tècnics/ques especialista sanitari (TEC)
Llistat de places

Errates

Anunci DOGC

Bases
- Sol.licitud
- Declaració responsable
-Plantilla de mèrits
curriculars
- Formulari d'ajuda a
l'assignació (TEC)

Personalment.
Dimarts, 5 de febrer de 2019 a les 14 h.

Llistat d'admissió

Informació proves

 

Torns de proves actualitzat

 

Atenció: les entrevistes es poden citar per telèfon o per SMS. Aquí només apareixen les cites per SMS:
-Citació UDIAT

Resultats difinitius

 

 

Inici procés d'assignació a partir de la segona quinzena de setembre

 

Resolució Consell de Govern (27/11/2019 i actualització 18/12/2019)

Incorporació 13 de gener de 2020Període de devolució
de la documentació presentada, del
27/02/2020 al 27/03/2020
GP7
18_ASA_CCSPT

34 Auxiliars sanitaris
Llistat de places

Anunci DOGC
Bases

- Sol.licitud
- Declaració responsable
- Plantilla de mèrits
curriculars
- Formulari d'ajuda
a l'assignació
(Auxiliar sanitari)

Personalment.
Dimarts, 5 de febrer de 2019 a les 14 h.

Llistat d'admissió

Informació proves

 

Torns de proves actualitzat

 

Atenció: les entrevistes es poden citar per telèfon o per SMS. Aquí només apareixen les cites per SMS:

- Auxiliars sanitaris

Resultats definitius

 

 

Inici d'assignació a partir de la segona quinzena d'octubre

Resolució Consell de Govern (27/11/2019)

 

Incorporació 13 de gener de 2020

 

 

 

Període de devolució
de la documentació presentada, del
27/02/2020 al 27/03/2020

(1) Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 59.6 de la llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, es pot interposar recurs d'alçada davant el propi consorci que procedirà a elevar-ho a la Direcció del CatSalut, en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació/publicació en el e-tauler. Ho podeu presentar en els registres de Recursos Humans o de la Secretaria Tècnica d'Assumptes Jurídics i Contractació (ambdós a l'edifici La Salut). Adjunt trobareu un model de recurs d'alçada per aquelles persones que estiguin interessades en presentar-ho i vulguin utilitzar-ho: Model de recurs d'alçada.

La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició estableixi el contrari, no suspèn l'execució de l'acte impugnat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 117 de la Llei 39/2015.

No obstant això els interessats poden interposar qualsevol recurs que considerin en els terminis i formes establerts en la legislació de procediment administratiu.