Page 10 - 2012

Basic HTML Version

10
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Estructura organitzativa
La Corporació Sanitària Parc Taulí està constituïda per set centres, cinc
d'ells amb gestió centralitzada dins la Corporació: Hospital de Sabadell, Albada
Centre Sociosanitari, Salut Mental Parc Taulí, Atenció Primària Parc Taulí i
Atenció a la Dependència; i altres dos amb personalitat jurídica pròpia: UDIAT
Centre Diagnòstic SA i Sabadell Gent Gran SA, dels quals la pròpia Corporació
n’és el soci únic.
La
(FPT) dóna suport a totes les activitats de
recerca, innovació i docència de la Corporació i impulsa el desenvolupament
dels coneixements en el marc del Consell Professional.
La Fundació Parc Taulí és institut universitari adscrit a la Universitat
Autònoma de Barcelona des de 1999.
Òrgans de govern
La Corporació Sanitària Parc Taulí és un consorci públic de la
Generalitat de Catalunya, quin màxim òrgan de govern és el Consell de
Govern, i que gestiona els següents centres: L'Hospital de Sabadell, L'Albada
Centre Sociosanitari, Salut Mental Parc Taulí, Atenció Primària Parc Taulí,
Atenció a la Dependència Parc Taulí, i també els serveis d'UDIAT Centre
Diagnòstic i de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, a través de societats
anònimes. La Corporació és el soci únic d’aquestes dues darreres entitats i
nomena a tots els membres del seus consells d’administració. A més a més, la
Corporació és Unitat docent de la
(UAB), i té la consideració d'Hospital Universitari.