Page 9 - 2012

Basic HTML Version

9
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Corporació Sanitària Parc Taulí
La
(CSPT), com a entitat pública, té la
missió de donar resposta a la població de referència amb una atenció sanitària i
social de qualitat, resolutiva, integral i que fomenti l'equitat i la satisfacció en un
marc de sostenibilitat.
La nostra visió és ser una entitat reconeguda per l'entorn i pels seus
professionals pel seu model assistencial i organitzatiu i que doni resposta als
seus compromisos socials.
Entre els nostres valors, destaquem:
L'orientació als ciutadans en la seva diversitat.
L'excel·lència.
La cooperació.
El compromís amb l'entorn, tant amb les persones com amb el medi
ambient.
Missió, visió, valors
Missió, visió, valors