Page 12 - 2012

Basic HTML Version

12
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Desenvolupar els àmbits dels coneixements clau en ciències de la
salut, coordinant les estratègies i l’operativa de l’organització directiva
dels coneixements i influint en les decisions institucionals per
assegurar les competències professionals, el marc de
desenvolupament professional i l’orientació al malalt en la institució.
Assessorar els diferents comitès per al desenvolupament de les
seves respectives missions, en allò que es refereix a formació,
docència, recerca i altres àmbits de coneixements en ciències de la
salut.
Coordinar entre si les diferents polítiques de formació, docència,
recerca i altres àmbits de coneixements en ciències de la salut dintre
de la institució i, així mateix, inserir aquestes dins les estratègies
corporatives sobre els mateixos extrems.
Assessorar els diferents òrgans de govern de la Corporació en
matèria de planificació sobre els temes referits a formació, docència,
recerca i altres àmbits de coneixements en ciències de la salut dins
de la institució.
Elaborar directament o a instàncies dels comitès corresponents i,
aprovar internament, l’oferta i els programes docents per l’Institut
Universitari.
Participar en qualsevol altre extrem referit al seu àmbit competencial
a petició dels òrgans directius de la Corporació.
Els 11 comitès institucionals integrats en el Consell Professional són:
Competències
Professionals,
Docència,
Ètica
Assistencial,
Farmacoterapèutica, Formació, Guies Clíniques, Història Clínica Electrònica i
Documentació Hospitalària, Infeccioses, Mortalitat, Recerca i Innovació, i
Avaluació Tecnològica Assistencial.