Page 13 - 2012

Basic HTML Version

13
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Així, el
(CIRI) té com a
missió assessorar i donar suport a la Direcció de Recerca i d’Innovació, que
presideix el comitè, en la definició i seguiment de les accions estratègiques
necessàries per tal que la recerca i la innovació que es desenvolupen a la
CSPT sigui d’excel·lència, acreditada i adreçada al benefici i benestar de la
població, s’avaluï, se’n garanteixi la bona pràctica i tingui visibilitat; així com
fomentar-ne la promoció i incentivació entre els diversos estaments i
professions sanitàries, tenint especial cura de la incorporació dels joves en
aquestes activitats.
Per la seva banda, el
(CID) es l'òrgan
institucional encarregat de definir, promoure, coordinar i avaluar les polítiques
de docència de pregrau i postgrau en l'àmbit de la Corporació, afavorir i
divulgar els coneixements dels nostres professionals dins i fora de la mateixa i
i
mplementar activitats de docència d’acord amb els objectius institucionals i el
marc de desenvolupament professional.
Fundació Parc Taulí
La
és una entitat creada a l'entorn de la Corporació
Sanitària Parc Taulí, nomenant a la majoria dels membres del seu Patronat,
amb l'objectiu de vetllar pels aspectes relacionats amb la docència, la recerca,
la innovació i la formació, tant des de l’òptica cientificomèdica com des de la
referida a la gestió i organització de l’activitat assistencial.