Page 158 - 2012

Basic HTML Version

158
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Retorn a la societat
El més important dels èxits atribuïbles a la recerca biomèdica, el més
motivador i el que crea més satisfacció entre els professionals investigadors, és
l’augment del coneixement dels diferents processos de la malaltia, que es
transforma en avenços en la prevenció, en millors tècniques diagnòstiques i
tractaments quirúrgics més específics i menys invasius, mesures de control de
l’estat del pacient més acurades i, en definitiva, donar eines per a la
conservació o recuperació de la salut de la ciutadania i buscar una millor
qualitat de la seva vida durant el procés de lluita contra la malaltia. En resum,
complir amb el que considerem el mandat de la ciutadania.
D’altra banda, la innovació en els processos d’atenció al pacient
procuren oferir-li un millor i més eficient servei, una atenció de tot l’equip
assistencial centrada en el seu estat i en les seves necessitats, tenint en
compte totes les seves particularitats personals, augmentant el seu grau de
satisfacció i, com a conseqüència, la confiança dels pacients en els
professionals del seu hospital.
Es pot considerar que la recerca biomèdica és una inversió amb gran
retorn social, no solament pels assoliments esmentats a nivell científic i clínic i
també pel que significa en quant a adquisició i transmissió del coneixement,
sinó també pel seu rendiment a nivell econòmic, bé sigui per les repercussions
sobre una més ràpida recuperació de la salut dels pacients i per tant un més
ràpid restabliment al món laboral, bé per l’estalvi de recursos que pot suposar
la innovació en proves diagnòstiques, processos i tractaments, o bé com a
resultat de la transferència dels assoliments de la recerca al mercat en funció
de la seva aplicació industrial, fet que aporta a l’increment de les diferents
variables de desenvolupament econòmic.