Page 34 - 2012

Basic HTML Version

34
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Recerca i Innovació
La recerca i la innovació a la CSPT està dividida en sis grans àrees que
cobreixen tot el seu abast. El reduït nombre d’Àrees permet una millor
comprensió i facilita la organització dins de cada àrea i entre una i altra.
Les àrees són les següents:
Càncer: Aquesta àrea compren tota la recerca i innovació que es faci
en l’àrea d’aquesta malaltia. No només inclou els grups de recerca
del servei d’oncologia sinó tots els altres grups d’altres serveis que
facin recerca bàsica, clínica o innovació relacionada amb la malaltia,
els mecanismes biològics i genètics de la desregulació proliferativa
de les cèl·lules neoplàsiques, patrons d’expressió de MicroRNAs
relacionats, estudis genètics d’oncogènesi, gens sentinella i les
diferents vessants dels tractaments, tant d’antiproliferatius com
d’antiangiogènics.
Infeccions, SIDA i Sepsis: Inclou tots els grups que investiguin en
aspectes relacionats amb les malalties infeccioses. Tant en el seu
aspecte bàsic (mecanismes de patogenicitat, estudi de mutants
resistents, variants gèniques, mecanismes d’integració gènica etc.),
com en el seu aspecte clínic (estudis amb nous antibiòtics,
epidemiologia, fàrmacs antirretrovirals,etc).
Neurociències i salut mental: Inclou tots els grups que treballen en
salut mental, alteracions del comportament, així com aspectes més
biològics neurologia, etc.
Inflamació, Immunologia i Metabolisme: Aquesta àrea integra a
investigadors que generen coneixement científic en problemes de
salut amb fisiopatologia que implica mecanismes estretament
relacionats, com son els processos de caràcter immunològic,
inflamatori, del metabolisme o de la regulació hormonal. Aquests
processos es manifesten com a malalties cardiovasculars,