Page 35 - 2012

Basic HTML Version

35
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
reumatològiques, endocrinològiques, digestives i dermatològiques,
entre d’altres.
Dispositius mèdics, TICs i imatge: Aquesta àrea compren tota la
recerca i la innovació en la seva vessant més tecnològica. Les línies
que compren són les referents a l’ús de les tecnologies de la
Informació i la Comunicació en l’àmbit de la salut, el desplegament de
la imatge mèdica digital en l’àmbit del diagnòstic i tractament, i l’ús i
la creació de dispositius mèdics dins que millorin l’àmbit assistencial.
Epidemiologia, millora assistencial i cronicitat: Inclou tota la recerca i
innovació que es realitza en els processos del hospital així com en
altres línies de recerca que influeixen més directament en el
tractament del pacient, com traumatologia, la millora de tractaments
del malalt crònic i els serveis d’assistència a la dependència.
Polítiques i marc normatiu
Donat que les institucions tenen el deure de fer recerca i innovació de
manera excel·lent, ordenada, ètica i sense desaprofitar cap oportunitat. La
CSPT ha aprovat una política d’actuació que li dona suport i regula l’activitat
dels seus professionals.
El
constitueix un marc
de referència -a través d’un conjunt de normes, principis, compromisos i
recomanacions- per desenvolupar la recerca i la innovació a la institució.
Aquest Codi va ser aprovat pel Consell de Govern al Setembre de 2012 sent
d’obligat compliment per a tot el personal de la CSPT i les seves entitats
vinculades
El
(CEIC) es regeix, a més, pels
que és la documentació on s’explica el
funcionament del Comitè adaptat a les normatives vigents. Aquest document