Page 41 - 2012

Basic HTML Version

41
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Laboratori de Recerca – UDIAT
L’estabulari està gestionat en col·laboració amb la Mútua Sabadellenca
Fundació Privada, amb personal altament qualificat i acreditat per la Generalitat
de Catalunya per a cadascuna de les categories definides per la llei.
L'estabulari compta amb un espai d'accés restringit per a l'estabulació de
rosegadors petits (rata) i dos quiròfans amb tot l'equip necessari per al treball
amb models animals i per a tasques específiques de microcirurgia. Aquest
estabulari va ser acreditat per la Generalitat de Catalunya com a centre de cria,
subministrador i usuari d'animals d’experimentació amb el número de registre
B9900072, en compliment de la llei 5/1995 del 21 de Juny de "protecció dels
animals usats en experimentació i altres finalitats científiques"; el Decret
214/1997 del 30 de juliol, pel qual es regula la utilització d'animals per a
experimentació i altres fins científics, i la Directiva 86/609/CEE del 24 de
novembre de 1986 relativa a les disposicions legals , reglamentàries i
administratives dels estats membres respecte a la protecció d'animals utilitzats
en experimentació i altres fins científics. Aquesta acreditació va ser renovada el
2010.