Page 52 - 2012

Basic HTML Version

52
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
general es col·labora amb empreses pel desenvolupament de
diferents projectes i tecnologies.
S’ha realitzat un pla de comunicació intern pels diferents serveis de
l’Hospital amb l’objectiu de proporcionar una informació clara del model
d’innovació y del suport que rebran els investigadors durant tot el procés, s’han
realitzat sessions de divulgació de la Innovació en les àrees de Ginecologia,
Patologia i Diagnòstic per al imatge.
Satèl·lits d'innovació
El dia 10 de desembre es va posar en marxa el projecte dels Satèl·lits
d’Innovació, grup de professionals de la CSPT l’objectiu dels quals és potenciar
i incrementar les oportunitats per innovar que sorgeixen de la investigació, dels
projectes en desenvolupament i de les necessitats o idees detectades en el dia
a dia de tots els professionals.
Concretament, el satèl·lit d’innovació té les següents funcions:
Detectar si les idees que té un professional del seu àmbit són
potencialment innovadores.
Recollir els problemes i les necessitats que detecten els professionals
del seu àmbit, que poden servir per a realitzar sessions de creativitat.
Vigilar les relacions dels professionals amb les empreses per tal que
no es signin acords que no beneficien la CSPT.
Servir de pont per acostar la UDIPT als professionals.
Resoldre els possibles dubtes que els professionals puguin tenir al
voltant de la innovació i de la pròpia Unitat d’Innovació.