Sabadell Gent Gran en xifres

Activitat global

 20212022
Ocupació
Ocupació residència a 31/12 (130 places) 89,20% 96,90%
Ocupació apartaments a 31/12 (38 places) 89,40% 73,60%
Ocupació centre de dia a 31/12 (40 places) 30% 85%