Sabadell Gent Gran en xifres

Activitat global

Ocupació residència a 31/12 (130 places)

0
any 2021
0
any 2022

Ocupació apartaments a 31/12 (38 places)

0
any 2021
0
any 2022

Ocupació centre de dia a 31/12 (40 places)

0
any 2021
0
any 2022