Page 10 - MEM2010

This is a SEO version of MEM2010. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Innovació

Avaluació i transferència

Valorització

Transferència de la tecnologia

Propietat Intel·lectual

Foment de la cultura

La Unitat de Valorització i Innovació Parc Taulí ha gestionat durant el 2010 un total de 227 idees, 19 de les quals han estat generades al 2010 i s’han sol·licitat 2 patents. S’han rebut peticions exter-nes d’hospitals d’assessorament en temes de valorització, com ara la Mútua de Terrassa, Bada-lona Serveis Assistencials i l’Hospital de Mataró.

Hi ha 9 invencions en fase de transferència de tecnologia. Es continuen rebent visites d’empreses de diferents sectors amb interès en col·laborar en projectes d’innovació sanitaris, i s’ha constituït la spin-of Better Care.

Patents sol·licitades 22

Registres de Propietat Intel·lectual 5

Know-how (dipòsit davant notari) 2

Registre de marques 14

Dades acumulades fns 12/2010

Patents sol·licitades 51,2%

Registre de marques 32,6%

Registres de Propietat Intel·lectual

11,6%

Know-how (dipòsit davant notari) 4,6%

Durant el 2010 ha augmentat el radi de totes les jornades formatives i informatives, de manera que el nombre d’assistents quasi s’ha doblat. Fruit de l’experiència d’anys anteriors, s’ha gestat un pla estratègic de formació en innovació, que contem-pla l’entrenament en habilitats identifcades com a necessàries per al procés d’innovació. Aquest pla permetrà fer un registre de cada activitat progra-mada i construir un mapa de les habilitats treba-llades durant l’any, que serà un dels indicadors per elaborar el pla de formació de l’any vinent.

Han assistit un total de 493 participants, dels quals 436 eren de la CSPT. S’han realitzat 3 sessions infor-matives, i 15 sessions formatives de les quals 8 corres-ponen a sessions d’aterratge d’idees provinents dels tallers de creativitat.

Noves tecnologies aplicades a la cirurgia. Nous dispositius mèdics:

> Aplicacions de cirurgia assistida per ordinador i per robòtica.

> Nous equipaments de suport al cirurgià i a l’equip mèdic en el quiròfan.

> Tractament de malformacions.

Projectes en altres àrees:

> Neuroestimulació cognitiva en pacients de l’ àrea de salut mental, esquizofrènics i/o trastorn esqui-zoafectiu i pacients postUCI.

> Gestió en l’àrea de nefrologia.

Participació

La Fundació Parc Taulí entra a formar part del 14 no-des de la Red ITEMAS (Red de Innovación en Tecno-logías Médicas y Sanitarias) promoguda per l’Institut de Salut Carlos III. Dins dels objectius de la UVIPT es troba la promoció i el foment de la innovació, per aquesta raó també participa en diferents iniciatives: > Red ITEMAS.

> Xarxa d’innovació d’hospitals / Unió Hospitalària en innovació: promoguda per la Fundació Parc Taulí i la Fundació Parc de Salut.

> Membres de la Red de Entidades Gestoras de Investigación Clínica, Hospitalaria y Biosanitaria (REGIC), Association of European Science & Technology Transfer Professionals (ASTP) i Association of Universi-ty Technology Managers (AUTM).

> Donem suport al clúster de salut i d’alimentació de la conca del Ripoll (Pla d’Innovació a la Conca del Ripoll).

Col·laboració amb empreses

La CSPT compta amb la col·laboració de diferents empreses de la indústria de dispositius mèdics, cen-tres de recerca, centres tecnològics i universitats na-cionals i internacionals.

Page 10 - MEM2010

This is a SEO version of MEM2010. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »