Page 11 - MEM2010

This is a SEO version of MEM2010. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Docència de Grau

Especialitats acreditades 26

Residents en formació

2010

MEF (Metge Especialista en Formació) 149 MFiC (Metge Especialista en Formació de Medicina Familiar i Comunitària i Medicina del Treball)

34

PEF (Psicòleg Especialista en Formació) 3 FEF (Farmacèutic Especialista en Formació) 5 LLIR (Llevadora Interna Resident) 8

Total residents en formació 199

Programa de Formació Comú: 12 cursos impartits

Tutors especialistes en formació 41

Docència de Postgrau

Formació professional i ocupacional

Medicina

> Curs 2010-2011 (Facultat Medicina UAB): Alumnes 3r curs: 45 Alumnes 4t curs: 29 Alumnes 5è curs: 27

> Estudiants en pràctiques: 478 alumnes (rotatoris, pràctiques d’estiu i pràcticum d’atenció primària, entre d’altres).

Infermeria

> S’ha impartit formació pràctica a 392 alumnes de 4 escoles universitàries.

Activitats de docència externa Altres graus

> S’ha format 10 alumnes (Facultat Farmàcia UB).

> Al llarg de 2010 el Comitè Institucional de Docèn-cia (CID) ha avalutat 76 activitats docents, amb un total de 3.218 alumnes i 1.819 hores lectives impartides.

Projectes

> Han fet pràctiques a la nostra institució un total de 312 alumnes procedents de 22 centres.

> Desenvolupament del 6è curs i consolidació del 5è curs del Grau de la Facultat de Medicina de la UAB. > Acreditació de noves places de Formació Sanitària Especialitzada.

> Pla de qualitat de la Formació Sanitària Especialit-zada.

> Consolidació del Programa de Formació Comú per als especialistes en formació de la CSPT (R1 i R2).

Convenis

> S’han signat 38 convenis de formació amb altres centres, amb un total de 54 alumnes.

Professionals estrangers

> Hem acollit 28 professionals estrangers en règim d’estada formativa.

Postgraus d’infermeria

> S’han organitzat 4 postgraus d’infermeria i hem col·laborat en la formació pràctica d’altres 2 organit-zats per altres institucions.

Docència

Page 11 - MEM2010

This is a SEO version of MEM2010. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »