Page 4 - MEM2010

This is a SEO version of MEM2010. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Projectes presentats 200 Assaigs clínics 73 Estudis Observacionals Postautorització

35

Estudis clínics i no experimentals 92 CEIC de referència 17 Investigadors principals dels projectes 122

Projectes

CIBER

Els CIBER (Centros de Investigación Biomédica en Red) són organismes de recerca amb entitat jurídica pròpia, acreditats per l’Institut de Salut Carlos III, for-mats per grups de recerca de diferents institucions i comunitats autònomes, dotats de personalitat jurídi-

Xarxes Temàtiques - RETIC

Les Xarxes Temàtiques (RETIC) són estructures orga-nitzatives formades per diversos centres i grups de recerca en biomedicina d’un mínim de quatre Comu-nitats Autònomes que tenen com a objectiu la rea- lització de projectes de recerca cooperativa, d’acord a les prioritats del Plan Nacional (2002-2003) en l’àmbit sanitari. Estan fnançades per l’Institut de Salut Carlos III. La Corporació Sanitària Parc Taulí està present a les següents RETIC:

> Red Española de Investigación en Patología Infec-ciosa (REIPI). > Red de SIDA (RIS).

> Red de Innovación en Tecnologías Médicas Sanita-rias (Red ITEMAS).

Grups de Recerca de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

> Recerca Translacional en Fisiopatologia associada al malalt crític.

> Grup de Recerca en Infamació Gastrointestinal i Malalties Hepàtiques.

> Grup d’Estudi de Zoonosi i VIH.

Què fem per fomentar la recerca?

> Ofcina de la Recerca (assessorament metodolò-gic, disseny, estadístic, informació convocatòries...). > Beques Taulí de Recerca.

> Transversalitat en l’accés a les infrastructures de la recerca.

> Cofnançament Programes Intensifcació .

> Cofnançament tècnics de recerca . > Ajuts per a estades de recerca a l’estranger. > Cofnançament d’ infraestructures .

Recerca

ca pròpia. L’objectiu és la recerca sobre una patologia o problema de salut concret.

La Corporació Sanitària Parc Taulí lidera grups dels se-güents CIBER:

> Enfermedades respiratorias (CIBERES).

> Enfermedades hepáticas y digestivas (CIBEREHD).

Page 4 - MEM2010

This is a SEO version of MEM2010. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »