Page 3 - MEM2010

This is a SEO version of MEM2010. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

L’Ofcina de la Recerca

L’Ofcina de la Docència

La Unitat de Valorització i Innovació

> Difusió de les convocatòries de recerca públiques i privades.

> Gestió de les sol·licituds d’ajuts a la investigació per al fnaçament extern.

> Difusió de totes les normatives que afecten a la recerca.

> Suport metodològic, estadístic i dels aspectes legals per a la preparació de projectes.

> Organització de la convocatòria anual de les Be-ques Taulí de Recerca.

> Suport administratiu i tècnic per al Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC).

> Suport als investigadors en el registre dels estudis en www.clinicaltrial.gov

> Suport a la Direcció de Recerca i Innovació i al Comitè Institucional de Recerca i Innovació .

> Suport al cap d’estudis, al Comitè Institucional i a la Comissió de Docència.

> Gestió de les avaluacions, rotacions internes i ex-ternes i documentació dels especialistes en forma-ció.

> Suport als tutors d’especialistes en formació per a la gestió de la formació sanitària postgraduada i per a la realització de cursos en l’àmbit docent. > Suport als estudiants en pràctiques d’infermeria. > Gestió de les sol·licituds de professionals en forma-ció en règim d’estada a la CSPT.

> Tramitació i arxiu dels convenis docents de la CSPT amb altres institucions.

> Gestió per a la realització de cursos adreçats a personal extern.

> Registre de tesis doctorals llegides a la CSPT.

Per als professionals de la CSPT: > Accions formatives i informatives. > Gestió de les invencions i idees. > Transferència de tecnologia.

> Suport a la creació i participació de projectes d’innovació.

> Gestió de projectes d’innovació.

Serveis dirigits a altres institucions sanitàries i d’investigació: > Consultoria.

> Gestió de la innovació. > Formació.

La Unitat Científcotècnica

Per als investigadors:

> Suport al disseny, redacció i preparació de sol·licituds de projectes de recerca.

> Suport al disseny d’experiments i a la selecció de la plataforma adequada per realitzar-los.

> Assessoria científca en la millora i l’optimització de procediments i protocols.

> Facilitació de l’accés a plataformes externes on poder realitzar tècniques.

> Organització i coordinació del bon ús dels aparells i dels espais.

> Garantització de les condicions òptimes d’estabulació d’animals per a estudis en aquests models.

> Valoració de sol·licituds d’infraestructures per a recerca i personal tècnic transversal d’investigació.

Serveis dirigits a usuaris interns i a d’altres institucions:

> Accés a plataformes d’anàlisi.

Cartera de serveis

> Informació bibliogràfca. Consulta de recursos i préstec.

> Formació en recursos d’informació, bases de dades especialitzades, programes de gestió bibliogràfca, comunitats de recerca, indicadors bibliomètrics i anàlisi de la producció científca. > Obtenció de documents.

> Suport en els processos de difusió de resultats per a la millora de la visibilitat i l’impacte de la producció científca.

> Personalització de recursos: Biblioteca a mida, cer-cadors d’informació ad hoc i espais de treball.

La Biblioteca

L’ Observatori de Salut Mental

Comunitària de Catalunya (OSAMCAT)

> Recerca epidemiològica en el camp de la salut mental.

> Formació i capacitació dels professionals de les xarxes educatives, socials i de salut mental.

> Assessorament a les administracions en el desple-gament de recursos i dispositius socials i sanitaris. >Assessorament a les empreses en prevenció en salut mental.

Page 3 - MEM2010

This is a SEO version of MEM2010. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »