Page 19 - 2012

Basic HTML Version

19
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
La innovació: factor clau pel futur de la sanitat
Sra. Míriam Ors Griera
120
2
CID
M9 Rehabilitació integral en el Malalt Fràgil
DUI Antonia Martínez Villegas
DUI Mercè Prat Martínez
2
6
CID
M10 Aspectes bioètics i legals dins el marc de la
fragilitat (Anul.lat)
DUI Antonia Martínez Villegas
DUI Mercè Prat Martínez
0
7
CID
ATLS
Dr. Salvador Navarro Soto
16
32
CID
Jornades pràctiques de retroperitoneoscòpia
Dr. Angel Prera Vilaseca
6
8 CCFCPS, CID
M11 Abordatge infermeria davant malalt fràgil en
cures pal.liatives (Anul.lat)
DUI Antonia Martínez Villegas
DUI Mercè Prat Martínez
0
16
CID
Curs Interactiu Actualització en
Gastroenterologia i Hepatologia (Matí)
Dr. Rafael Campo Fernández de los
Rio
194
4 CCFCPS, CID
Curs Interactiu Actualització en
Gastroenterologia i Hepatologia (Tarda)
Dr. Rafael Campo Fernández de los
Rio
192
4 CCFCPS, CID
M12 Metodologia per a la recollida de mostres
biològiques
DUI Antonia Martínez Villegas
DUI Mercè Prat Martínez
7
5
CID
Matí. Actualitz Pneumologia: Cancer de pulmó,
ASMA, MPOC i exacerbació de les malalties
obstructives
Dr. Eduard Monsó
77
4,15 CCFCPS, CID
Tarda. Actualitz Pneumologia: Cancer pulmó,
ASMA, mPOC i exacerbació de les malalties
obstructives
Dr. Eduard Monsó Molas
86
4,15 CCFCPS, CID
Jornadas de inicicación a la microcirugía para
enfermería
Sra. Eva María González Rodríguez
17
7
CID
Ventibarna
Dr. Lluís Blanch Torra
Dr. Luís Domínguez Cenzano
Dr. Angel Garnacho De Vega
Dr. Jordi Mancebo Cortés
80
24
ALT, CCFMC,
UAB
M13 Comunicació Terapèutica com a base de la
relació assistencial
DUI Antonia Martínez Villegas
DUI Mercè Prat Martínez
6
4
CID
M14 Aspectes i habilitats psicoemocionals dels
professionals enfront situacions estress
DUI Antonia Martínez Villegas
DUI Mercè Prat Martínez
4
6
CID
II Curs Urogeriatria: Medicina Traslacional-
Medicina Personalitzada
Dr. Joan Prats Lopez
75
11 CCFCPS, CID
La Salut Mental la fem entre tots
Dr. Diego Palao Vidal
238
5
CID
IV Curs-Taller de Ventilació Mecànica No
Invasiva (VMNI) per medicina d'Urgències i
Emergències
Dra. M. Luisa Iglesias Lepine
Dr. Manel Lujan Torné
32
10 CCFCPS, CID
Com fer una espirometria de qualitat
Dui Maribel Arranz Cardaba
Dui Olga Sanchez Cuervo
21
16
CID
Gestió de projectes R+D+I
Sra. Míriam Ors Griera
23
4
CID
Trastorn mental, Comportaments Violents i
Dra. Rosó Duñó Ambròs
15
7,50
CID, UAB