Page 36 - 2012

Basic HTML Version

36
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
està aprovat per la Generalitat de Catalunya en el procés d’acreditació del
Comitè.
La gestió de la innovació requereix una normativa que permeti la
transferència del coneixement d’una manera clara i transparent. Aquestes
regles del joc entre la institució i els seus professionals, així com els drets i les
obligacions de tots els actors que intervenen en el procés, queden definits en el
marc regulador de la innovació, que consta de:
Normativa sobre propietat intel·lectual i industrial, que procura la
seguretat jurídica de les parts implicades en el desenvolupament de
les polítiques de recerca i determina tant la titularitat dels resultats
generats a partir de l'activitat assistencial i de recerca com la
distribució dels beneficis que es derivin de la seva explotació
comercial.
Document de bones pràctiques en matèria de transferència de
tecnologia i coneixement, on la CSPT informa els seus professionals
dels principals aspectes jurídics que defineixen la política de
transferència de tecnologia i coneixement de la institució, així com del
procediment aplicable en els processos de transferència tecnològica.
Addenda al contracte de treball, com a un complement al contracte
que regula la propietat intel·lectual i industrial generada en base a
l’activitat del professional mentre dura la seva relació laboral amb la
CSPT.
Formació en recerca i innovació
La CSPT disposa d’un Pla Institucional de Formació (PIF 2012) integrat i
adreçat a tots els professionals amb l’objectiu de ajudar en la millora de les
competències professionals.