Page 37 - 2012

Basic HTML Version

37
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Dins el Pla de Formació es contemplen una sèrie de cursos específics
per millorar les competències en recerca i per promoure-la entre els
investigadors i grups més novells:
Cursos dirigits a millorar les competències en innovació: “Propietat
intel·lectual i patents”, “La innovació: factor clau pel futur de la
sanitat”, “Gestió de projectes de I+D+i”, “Habilitats de comunicació
comercial”, “Innovació en Salut”.
Cursos dirigits a millorar la translació dels resultats: “Cerca de bases
de dades especialitzades”,”Programes de gestió bibliogràfica”,
“Indicadors bibliomètrics i anàlisi de la producció científica”, “Millora
de la visibilitat i l’impacte de la producció científica”. I altres sessions
formatives al Serveis de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia,
Cirurgia Vascular i Angiologia, Hematologia, Medicina Interna,
Reumatologia i Pediatria. (un total de 46h i 65 assistents).
Curs de Bones Pràctiques per a investigadors, Juny 2012 (19
assistents, durada: 7 hores).
Amb l'objectiu de fomentar la col·laboració entre grups de recerca i
difondre la investigació bàsica i traslacional que es realitza a la CSPT
i crear debat científic, s’han començat a organitzar sessions
periòdiques (mensuals) on els investigadors presenten els seus
projectes de recerca. Aquestes sessions són obertes a tots els
professionals.