Page 39 - 2012

Basic HTML Version

39
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
157 bases de dades, entre les que s’inclouen PubMed, Uptodate i ISI
Web of Knowledge.
281 perfils de cerca a mida.
24 cercadors especialitzats.
Per una altra banda, la Unitat Científico-Tècnica que aplega les
infraestructures ubicades en tres espais diferents: el Laboratori de Recerca –
Espai Ciber, El Laboratori de Recerca – UDIAT i l’Estabulari.
El Laboratori de Recerca – Espai Ciber està ubicat a la planta baixa de
l’edifici Santa Fe. Està completament equipat amb material general de
laboratori així com d’instrumentació específica per treballar amb disciplines com
la histologia, assajos immunològics, cultiu cel·lular, etc. Conté una sala de
microscòpia (amb un microscopi de camp clar i un d’epifluorescència amb
sistema de captació i processat d’imatge), i una sala neta de cultiu cel·lular, pel
treball amb línies cel·lulars i cultius primaris no infectats.