Page 63 - 2012

Basic HTML Version

63
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
A la recerca clínica
El CEIC està en contacte continu amb tots els actors relacionats amb
els projectes de recerca: CEICs, Investigadors, Indústria Farmacèutica i altres
promotors de projectes de recerca durant tot el procés que porta a emetre el
dictamen de l’estudi proposat o de les seves modificacions.
Un cop emès el dictamen favorable es gestiona el contracte, amb
assessorament dels servei jurídic, entre la CSPT, i el promotor.
Durant tot el període en que el projecte està actiu es gestiona tota la
informació i la documentació que es genera (notificacions d’efectes adversos,
informes anuals i de seguretat, etc).
Anualment el CEIC realitza una enquesta de seguiment per a tots els
projectes actius per tal d’actualitzar l’estat i la informació del mateix.
A la creació de projectes
L’Oficina de Projectes junt a la Unitat d’Innovació Parc Taulí dona suport
en la gestió i el seguiment dels projectes d’innovació ajudant i assessorant en
les següents fases:
Planificació
Definició del projecte
Definició de les activitats i cronograma
Definició de l’equip de treball multidisciplinari (investigadors, partners
tecnològics, personal sanitari, gestor de projecte, col·laboradors
externs...)
Cerca de finançament i assessorament en la preparació de les
propostes