Page 64 - 2012

Basic HTML Version

64
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Desenvolupament
Seguiment de les activitats
Coordinació de l’equip de treball
Compra de material
Control econòmic i administratiu
Justificacions tècniques i econòmiques (memòries anuals)
Seguiment en la validació del producte (AEMPS, CEIC, CE...)
Fase final
Memòries finals i conclusions
Tancament econòmic del projecte
En el cas dels projectes internacionals, ajudant i assessorant durant les
següents fases:
Creació del consorci, preparació de la proposta i avaluació
Cerca de partners
Definició del projecte i work packages
Elaboració del pla de treball (Work packages, gràfic PERT, gràfic
GANTT, matriu RAM d’assignació de responsabilitats)
Configuració del consorci
Cerca de finançament i assessorament en la preparació de les
propostes
Avaluació de la proposta
Negociació amb la Unió Europea i llançament
Negociacions amb la UE
Preparació i signatura del Grantt Agreement
Preparació i signatura de l’Acord de Consorci
Suport a Kick-off meeting