Page 67 - 2012

Basic HTML Version

67
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Serveis científico-tècnics
ABI PRISM 3130
Servei d'anàlisi genètica
L'anàlisi genètica basada en l'electroforesi capil·lar permet realitzar tant
tècniques de seqüenciació automàtica d'ADN com d'anàlisi de fragments
(genotipat). L’equipament disponible a la Corporació ens permet realitzar
seqüenciació de novo de seqüències de tot tipus; anàlisi de fragments d'ADN
marcats amb fluorescència; anàlisi de microsatèl·lits marcats amb
fluorescència; detecció de mutacions per canvi de mobilitat; anàlisi de
mutacions puntuals (SNPs), etc.