Page 68 - 2012

Basic HTML Version

68
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Servei d'anàlisi de biomarcadors per citometria
L’equipament disponible a la Corporació permet analitzar simultàniament
fins a 100 analits en un sol pouet usant volums de mostra molt petits. El
sistema proporciona de manera ràpida i eficient dades de bioassaigs de
diferents formats, incloent immunoassaigs, assaigs enzimàtics, assaigs de
lligands i assaigs amb àcids nuclèics. Aquest equip té aplicacions com: anàlisi
d’expressió de proteïnes, anàlisi genètica, diagnòstic genètic,
immunodiagnòstic, etc.
Servei de xips microfluídics
L’equipament disponible es basa en l’ús de xips microfluídics i en un
software d’interpretació de resultats. Aquest equip té aplicacions com:
quantificació i separació d’ADN i ARN, control de qualitat d’ARN, separació i
control de qualitat de proteïnes, citometria, etc.
Gestió de sol·licituds d'ajuts a la recerca
L’Oficina de Recerca dona suport als investigadors en la sol·licitud
d’ajuts de convocatòries competitives, actuant com a finestra única i
interlocutora entre l’investigador i l’organisme convocant. Segons els
requeriments de cada convocatòria, obté les signatures pertinents junt a la
documentació institucional requerida. Per als organismes públics es fa un
seguiment de l’estat de la sol·licitud i s’afavoreix la subsanació de la sol·licitud.
Durant el 2012 s’han tramitat un total de 117 sol·licituds.