Page 3 - MEM2009

This is a SEO version of MEM2009. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

L’Ofcina de la Recerca

L’Ofcina de la Docència

La Unitat de Valorització i Innovació

> Difusió de les convocatòries de recerca públiques i privades.

> Gestió de les sol·licituds d’ajuts a la investigació per al fnaçament extern. > Difusió de totes les normatives que afecten a la recerca.

> Suport metodològic, estadístic i dels aspectes legals per a la preparació de projectes. > Organització de la convocatòria anual de les Beques Taulí de Recerca. > Suport administratiu i tècnic per al Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC). > Suport als investigadors en el registre dels estudis en www.clinicaltrial.gov

> Suport a la Direcció de Recerca i Innovació i al Comitè Institucional de Recerca i Innovació.

> Suport al cap d’estudis, al Comitè Institucional i a la Comissió de Docència. > Gestió de les avaluacions, rotacions internes i externes i documentació dels especialistes en formació.

> Suport als tutors d’especialistes en formació per a la gestió de la formació sanitària postgraduada i per a la realització de cursos en l’àmbit docent. > Suport als estudiants en pràctiques d’infermeria.

> Gestió de les sol·licituds de professionals en formació en règim d’estada a la CSUPT. > Tramitació i arxiu dels convenis docents de la CSUPT amb altres institucions. > Gestió per a la realització de cursos adreçats a personal extern. > Registre de tesis doctorals llegides a la CSUPT.

Per als professionals de la CSUPT: > Accions formatives i informatives. > Gestió de les invencions i idees. > Transferència de tecnologia.

> Suport a la creació i participació de projectes d’innovació. > Gestió de projectes d’innovació.

Serveis dirigits a altres institucions sanitàries i d’investigació: > Consultoria.

> Gestió de la innovació. > Formació.

Cartera de serveis

Page 3 - MEM2009

This is a SEO version of MEM2009. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »