Dades generals de la Corporació

 

 

Àrea de referència

Àrea de referència

  2018 2019
Població de l'àrea de referència *
Habitants de Sabadell i de l'àrea sanitària de referència (9 municipis) 387.312 399.729

* Font: Població de referència del Servei Català de la Salut per a l’any 2020, a desembre 2019. Registre central de població acreditada del Servei Català de la Salut (RCA)

 

Equip humà

Equip humà

  2018 2019
Equip humà per centres
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí    
Hospital de Sabadell 2.122 2.159
Salut Mental PT 190 190
Albada 259 258
UDIAT 361 373
Atenció Primària Parc Taulí 52 49
Atenció a la Dependència Parc Taulí 11 16
Serveis Corporatius 679 679
Total Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí 3.674 3.724
Sabadell Gent Gran Centre de Serveis SA 95 97
Fundació Parc Taulí 19 19

TOTAL*

3.788 3.840

Persones amb contracte fix

2.265 2.560

 

  Persones físiques 2018 % Persones físiques 2019 %
Agrupació per categories de l'equip humà
Funció administrativa i de suport 1 457 12 449 12
Infermeria 1.989 53 2.017 53
Metges 908 24 933 24
Serveis generals 2 434 11 441 11

*Places estructurals amb independència del % de jornada.
1 Administratiu, informàtic, ordenança, telefonista...
2 Cuiner, oficial manteniment...

R+D+I

R+D+I

  2018 2019
Activitat en R+D+I
Projectes de recerca nous 257 297
Projectes nous com a CEIC de referència 42 42
Projectes actius 923 923
Investigadors principals amb projectes actius 337 366
Idees noves revelades 20 26
Idees valoritzades 19 13
Idees aprovades 7 4
Patents sol·licitades 1 2
Total articles publicats 423 460
Articles publicats amb factor d'impacte 386 423
Factor d'impacte acumulat 1.898 2.159
Mitjana factor d'impacte 4,92 4,7

 

Docència

Docència

  Curs 2017-2018 Curs 2018-2019
Activitat en docència
Estudiants de Medicina (Unitat docent UAB) 245 236
Unitats docents acreditades 30 32
Residents en formació 191 198
Alumnes en pràctiques 568 582
         Infermeria 269 281
         Auxiliars d'Infermeria 134 134
         Altres 165 167
Estades formatives 99 66
Activitats de docència externa 56 67
Alumnes 2.360 3.934

 

  Curs 2017-2018 Curs 2018-2019
Residents en formació (MIR, FIR, IIR i PIR)
MIR (Metge Intern Resident) 204 206
FIR (Farmacèutic Intern Resident) 8 8
IIR (Infermera Interna Resident) 9 10
PIR (Psicòleg Intern Resident) 4 4
Total professionals en formació 225 225

 

Formació

Formació

  2018 2019
Dades del Pla Institucional de Formació
Total accions 112 64
Núm. activitats (grups) 211 141
Núm. persones físiques formades en el Pla 3.051 2.106
Total hores de formació en aula 49.329 22.914
Total hores de formació en línia 19.726 19.138

 

Recursos estructurals

Recursos estructurals

  2018 2019
Equipament en estructures
Consultes externes 258 273
Hospital de Sabadell 151 151
Atenció especialitzada Sant Fèlix (HS) 21 21
Atenció especialitzada Cerdanyola (HS) 14 14
CAP Can Rull 25 25
Salut Mental 47 62
Quiròfans 16 16

Bloc Quirúrgic Central

10 10

Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA)

4 4

Sant Fèlix (cirurgia menor ambulatòria)

1 1

Cerdanyola (cirurgia menor ambulatòria)

1 1
Sales de parts i quiròfans GiO (HS) 8 8
Gabinets diagnòstics i terapèutics (HS) 43 43
Places hospitals de dia 155 157
Hospital de Sabadell 77 79
Salut Mental 60 60
Centre Sociosanitari Albada 18 18
Places centres de dia 80 80
Sabadell Gent Gran 40 40
Servei Rehabilitador Comunitari Antaviana 40 40
Places apartaments autònoms (SGG) 52 52
Places Residència (SGG) 130 130

 

  2018 2019
Equipament en llits
Llits aguts 543* 543*
Hospital de Sabadell 485* 485*

Hospitalització convencional

465 465

Unitat de Curta Estada d'Urgències

20 20
Salut Mental 58 58
Llits sociosanitaris 201 210
Total llits CSPT (promig anual)  744 753

* Ampliables en fins a 30 llits en períodes de demanda estacional

  Metres quadrats
Superfície dels edificis de la CSPT
Dins del recinte del Parc Taulí 82.441
Taulí 47.964
Santa Fe 9.850
Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA) 1.325
UDIAT 4.768
SSGG - Manteniment i Projectes 296
La Salut 2.914
Pavelló Victòria Eugènia 1.035
VII Centenari 5.026
Albada 9.263
Fora del recinte del Parc Taulí 13.807
CAP Can Rull (Propietat de CatSalut) 1.521
Nau Bosser 3.538
Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis  8.748
Total 96.248

Hospitals de Dia

A l'Hospital de Sabadell:

 • Dermatologia
 • Digestiu
 • Endocrinologia i Nutrició
 • Malalties infeccioses-SIDA
 • Medicina Interna
 • Neurologia
 • Nefrologia
 • Oncologia i Hematologia
 • Pediatria
 • Pneumologia
 • Medicina Física i Rehabilitació
 • Reumatologia
 • Urologia
 • Vascular

A Salut Mental:

 • Salut Mental Adults
 • Salut Mental Infantil i Juvenil

Equipament tecnològic

Equipament tecnològic

  2019
Equipament tecnològic de la CSPT
Arcs quirúrgics 7
Estereotàxia Digital Prono 1
Gamma Càmara 1 capçal 1
Gamma Càmara 2 capçals 1
Mamògraf digital 1
Mamògraf tomosíntesi 1
Sistema de biòpsia de mama per Ressonància Magnètica 1
Sistema de biòpsia assistida per buit 1
Ressonància Magnètica 2
PACS RAIM Server 1
Sales RX convencional 4
RX portàtils 5
Sala Radiologia Vascular Intervencionista amb mòdul d'electrofisiologia 1
Sala Radiologia Vascular Intervencionista Dyna-CT amb ecografia incorporada 1
Sistema Diagnòstic assistit per ordinador (CAD) per a mamografies 1
TAC amb escòpia 4
Telemando Digital 2
Telemando Convencional 2
Ecògrafs 1 41
Ecocardiògraf 8
Vídeocolonoscopi 8
Vídeogastroscopi i vídeoduodenoscopi 18

 

Gestió ambiental

Gestió ambiental

Consum d'electricitat
  2018 2019
Consum total (kWh) 17.131.896 16.507.371
Consum per superfície (kWh/m2) 184 177
Consum per treballador (kWh/treballador) 4.867 4.678
Emisions CO2 (t) 5.499 5.299
  2018 2019
Consum d'aigua
Consum total (m3) 104.593 99.387
Consum per superfície (m3/m2) 1,12 1
Consum per treballador (m3/treballador) 29,71 28

 

  2018 2019
Consum de gas
Consum total (kWh) 4.165.355 5.995.884
Consum per superfície (kWh/m2) 44,76 64
Consum per treballador (kWh/treballador) 1.183 1.692
Emisions CO2 (t) 772 1.104

 

  2018 2019
Consum de gasoil (equipaments)
Consum total (m3) 443 225
Consum per superfície (m3/m2) 0,005 0,002
Consum per treballador (m3/treballador) 0,13 0,064
Emisions CO2 (t)  1.271 646
  2018 2019
Consum de paper
Consum total (folis) 8.656.500 8.316.000
Consum per treballador (folis/treballador) 2.459 2.363
  2018 2019
Consum de tòner
Consum total (unitats) 894 906
Consum per treballador (unitats/treballador) 0,25 0,26
  2018 2019
Consum de cartutxos de tinta
Consum total (unitats) 295 220
Consum per treballador (unitats/treballador) 0,05 0,06
Residus
  2018 2019
Grups I-II - rebuig - (kg) 1.117.420 1.120.990
Consum (kg)/treballador 317 318
Grups I-II - paper i cartró - (kg) 89.390 86.010
Consum (kg)/treballador 25 24
Grup III - residus sanitaris i biològics - (l) 365.609 382.748
Consum (l)/treballador 104 109
Grup IV - citostàtics - (l) 126.230 145.509
Consum (l)/treballador 36 41
Recollida selectiva d'oli vegetal (l) 1.545 1.573
Consum (l)/treballador 0,44 1,45
Recollida selectiva matèria orgànica (kg) 7.333 8.433
Consum (kg)/treballador 2 2
Recollida selectiva alcohols d'anatomia patològica (l) 7.394 8.433
Consum (l)/treballador 2 2
Recollida selectiva fluorescents (kg) 748,5 515

Consum (l)/treballador

0,21 0,15
Recollida selectiva de plàstic sanitari i envasos lleugers (kg) 22.540 27.080
Consum (kg)/treballador 6,40 7,69
Recollida selectiva d'envasos contaminants (kg) 1.140 1.520
Consum (kg)/treballador 0,32 0,43

 

Resultats econòmics

Resultats econòmics

  2018 2019
Ingressos i despeses (en milions d'euros)
Ingressos 274 284
Despeses 274 290
Resultats dels exercicis 0 -6
Inversions (en milions d'euros)    
Inversions executades 3,4 5,3
Recursos generats (en milions d'euros)    
Cash flow 3,4 -2,8