Dades generals de la Corporació

 

 

Àrea de referència

Àrea de referència

  2016 2017
Població de l'àrea de referència *
Habitants de Sabadell i de l'àrea sanitària de referència (9 municipis) 391.071 392.388

* Font: Dades de població de referència del Servei Català de la Salut. Registre central de persones assegurades.

 

Equip humà

Equip humà

  2015 2016
Equip humà per centres
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí    
Hospital de Sabadell 1.867 1.885
Salut Mental PT 143 157
Albada 261 258
Atenció Primària Parc Taulí 48 47
Atenció a la Dependència Parc Taulí 10

10

Serveis Corporatius 643 637
Total Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí 2.972 2.994
UDIAT SA (integrada a CSPT en data 1/3/2016) 382 386
Sabadell Gent Gran Centre de Serveis SA 83 82
Fundació Parc Taulí 21 19

TOTAL*

3.458 3.481

Persones amb contracte fix

2.414 2.347

 

  Persones físiques 2015 % Persones físiques 2016 %
Agrupació per categories de l'equip humà
Funció administrativa i de suport 1 470 14 464 13
Infermeria 1.823 53 1.844 53
Metges 767 22 775 22
Serveis generals 2 398 11 398 12

*Places estructurals amb independència del % de jornada.
1 Administratiu, informàtic, ordenança, telefonista...
2 Cuiner, oficial manteniment...

R+D+I

R+D+I

  2015 2016
Activitat en R+D+I
Projectes de recerca nous 216 263
Projectes nous com a CEIC de referència 27 22
Projectes actius 868 919
Investigadors principals amb projectes actius 334 348
Idees noves revelades 38 16
Idees valoritzades 16 17
Idees aprovades 0 5
Patents sol·licitades 0 0
Total articles publicats 378 -pendent-
Articles publicats amb factor d'impacte 316 -pendent-
Factor d'impacte acumulat 1.471 -pendent-
Mitjana factor d'impacte 4,66 -pendent-

 

Docència

Docència

  Curs 2014-2015 Curs 2015-2016
Activitat en docència
Estudiants de Medicina (Unitat docent UAB) 240 237
Unitats docents acreditades 28 30
Residents en formació * 217 180
Alumnes en pràctiques 458 539
         Infermeria 316     259
         Auxiliars d'Infermeria 92 117
         Altres 50 163
Estades formatives 107 74
Activitats de docència externa 70 56
Alumnes 2.896 2.506

 

  Curs 2014-2014 Curs 2015-2016
Residents en formació (MEF, FEF, LLIR i PIR)
MEF (Metge Especialista en Formació) 167 166
MEF en Medicina Familiar i Comunitària 33 32
FEF (Farmacèutic Especialista en Formació) 5 3
LLIR (Llevadora Interna Resident) 7 6
PIR (Psicòleg Intern Resident) 4 5
MET (Medicina del Treball) 1 0
Total professionals en Formació 217 212

 

Formació

Formació

  2015 2016
Dades del Pla Institucional de Formació
Total accions 118 151
Núm. activitats (grups) 264 230
Núm. persones físiques formades en el Pla 2.263 2.449
Total hores de formació en aula 40.956 40.373
Total hores de formació en línia 8.658 29.647

 

Recursos estructurals

Recursos estructurals

  2015 2016
Equipament en estructures
Consultes externes    
Hospital de Sabadell 151 151
Atenció especialitzada Sant Fèlix (HS) 21 21
Atenció especialitzada Cerdanyola (HS) 14 14
CAP Can Rull 25 25
Salut Mental 42 42
Quiròfans (HS) 15 16

Bloc Quirúrgic Central

10 10

Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA)

4 4

Sant Fèlix (cirurgia menor ambulatòria)

1 1

Cerdanyola (cirurgia menor ambulatòria)

- 1
Sales de parts i quiròfans GiO (HS) 8 8
Gabinets diagnòstics i terapèutics (HS) 43 43
Places hospitals de dia 95 95
Hospital de Sabadell 77 77
Salut Mental 45 45
Centre Sociosanitari Albada 18 18
Places centres de dia 80 80
Sabadell Gent Gran 40 40
Servei Rehabilitador Comunitari Antaviana 40 40
Places apartaments autònoms (SGG) 52 52
Places Residència (SGG) 130 130

 

  2015 2016
Equipament en llits
Llits aguts    
Hospital de Sabadell 394 * 456 *

Hospitalització convencional

374 436

Unitat de Curta Estada d'Urgències

20 20
Salut Mental 46 46
Llits sociosanitaris 210 195
Total llits CSPT (promig anual)  650 * 697 *

* Ampliables en fins a 30 llits en períodes de demanda estacional

  Metres quadrats
Superfície dels edificis de la CSPT
Dins del recinte del Parc Taulí  
Taulí 48.161
Santa Fe 9.852
Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA) 1.325
UDIAT 4.768
SSGG - Manteniment i Projectes 296
La Salut 2.914
Pavelló Victòria Eugènia 1.029
VII Centenari 5.026
Albada 9.263
Fora del recinte del Parc Taulí  
Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis 8.699
CAP Can Rull (Propietat de CatSalut) 1.521
Total 92.854

Hospitals de Dia

A l'Hospital de Sabadell:

 • Dermatologia
 • Digestiu
 • Endocrinologia i Nutrició
 • Malalties infeccioses-SIDA
 • Medicina Interna
 • Neurologia
 • Nefrologia
 • Oncologia i Hematologia
 • Pediatria
 • Pneumologia
 • Medicina Física i Rehabilitació
 • Reumatologia
 • Urologia
 • Vascular

A Salut Mental:

 • Salut Mental Adults
 • Salut Mental Infantil i Juvenil

Equipament tecnològic

Equipament tecnològic

  2016
Equipament tecnològic de la CSPT
UDIAT  
Arcs quirúrgics 5
Estereotàxia Digital Prono 1
Gamma Càmara 1 capçal 1
Gamma Càmara 2 capçals 1
Mamògraf digital 1
Mamògraf tomosíntesi 1
Sistema de biòpsia de mama per Ressonància Magnètica 1
Sistema de biòpsia assistida per buit 1
Ressonància Magnètica 2
PACS RAIM Server 1
Sales RX convencional 5
RX portàtils 5
Sala Radiologia Vascular Intervencionista amb mòdul d'electrofisiologia 1
Sala Radiologia Vascular Intervencionista Dyna-CT amb ecografia incorporada 1
Sistema Diagnòstic assistit per ordinador (CAD) per a mamografies 1
TAC amb escòpia 2
Telemando Digital 2
Telemando Convencional 1
CSPT  
Ecògrafs 1 38
Ecocardiògraf 3
Vídeocolonoscopi 10
Vídeogastroscopi i vídeoduodenoscopi 11

1 UDIAT disposa de 12 d'aquests ecògrafs

Gestió ambiental

Gestió ambiental

Consum d'electricitat
  2015 2016
Consum total (kWh) 17.092.148 17.283.857
Consum per superfície (kWh/m2) 184 186
Consum per treballador (kWh/treballador) 4.959 4.965
Emisions CO2 (t) 4.631 5.323
  2015 2016
Consum d'aigua
Consum total (m3) 134.043 109.525
Consum per superfície (m3/m2) 1,44 1,18
Consum per treballador (m3/treballador) 36 38
  2015 2016
Consum de gas
Consum total (kWh) 3.696.786 3.746.771
Consum per superfície (kWh/m2) 40 40,26
Consum per treballador (kWh/treballador) 1.069 1.076
Emisions CO2 (t) 671 681
  2015 2016
Consum de gasoil (equipaments)
Consum total (m3) 391 360
Consum per superfície (m3/m2) 0,003 0,004
Consum per treballador (m3/treballador) 0,11 0,10
Emisions CO2 (t)  1.090 1.017
  2015 2016
Consum de paper
Consum total (folis) 9.032.320 5.353.000
Consum per treballador (folis/treballador) 2.611 1.538
  2015 2016
Consum de tòner
Consum total (unitats) 2.077 1.260
Consum per treballador (unitats/treballador) 0,6 0,36
  2015 2016
Consum de cartutxos de tinta
Consum total (unitats) 172 64
Consum per treballador (unitats/treballador) 0,05 0,02
Residus
  2015 2016
Grups I-II - rebuig - (kg) 1.006.880 1.005.320
Consum (kg)/treballador 291 289
Grups I-II - paper i cartró - (kg) 69.520 67.540
Consum (kg)/treballador 20 19,40
Grup III - residus sanitaris i biològics - (l) 314.144 354.915
Consum (l)/treballador 91 101,96
Grup IV - citostàtics - (l) 90.720 98.350
Consum (l)/treballador 26 28,25
Recollida selectiva d'oli vegetal (l) 1.735 1.930
Consum (l)/treballador 0,5 0,55
Recollida selectiva matèria orgànica (kg) 61.200 60.000
Consum (kg)/treballador 18 17,24
Recollida selectiva alcohols d'anatomia patològica (l) 5.044 5.174
Consum (l)/treballador 1,46 1,49
Recollida selectiva fluorescents (kg) 490 638

Consum (l)/treballador

0,14 0,18
Recollida selectiva de plàstic sanitari i envasos lleugers (kg) 18.900 26.240
Consum (kg)/treballador 5,46 7,54
Recollida selectiva d'envasos contaminants (kg) 2.160 1.440
Consum (kg)/treballador 0,62 0,33

 

Resultats econòmics

Resultats econòmics

  2015 2016
Ingressos i despeses (en milions d'euros)
Ingressos 246 255
Despeses 259 258
Resultats dels exercicis -13 -3
Inversions (en milions d'euros)    
Inversions executades 3,7 4,2
Recursos generats (en milions d'euros)    
Cash-flow - 0,8