Presentació

El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell és un consorci de naturalesa jurídica pública i caràcter institucional. El Parc Taulí gestiona, de manera directa, els següents centres:

  • Hospital de Sabadell
  • UDIAT Centre Diagnòstic
  • Albada Centre Sociosanitari
  • Salut Mental Parc Taulí
  • Atenció Primària Parc Taulí
  • Atenció a la Dependència Parc Taulí

i, a través de  la societat anònima instrumental, els serveis del següent centre:

  • Sabadell Gent Gran Centre de Serveis SA

El Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell està integrat per sis representants nomenats per la Generalitat de Catalunya, dos per l’Ajuntament de Sabadell i un per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Les institucions del Parc Taulí reben el suport de la Fundació Parc Taulí en aspectes de recerca, innovació i de docència, en la formació científica i mèdica dels professionals i, en general, en el desenvolupament dels coneixements que sustenten el model assistencial. És Unitat docent de la UAB.