Estatuts

Introducció

Introducció

L'article 7.2.4 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, disposa que el Servei Català de la Salut pot desenvolupar la gestió i l'administració dels centres, els serveis i els establiments de protecció de la salut i d'atenció sanitària i sociosanitària que s'hi integren, com també els programes institucionals en matèria de promoció i protecció de la salut, prevenció de la malaltia, assistència sanitària i sociosanitària i rehabilitació, i la gestió dels serveis i les prestacions del sistema sanitari públic mitjançant la creació o participació en qualssevol altres entitats admeses en dret, quan així convingui a la gestió i l'execució dels serveis o les actuacions.

El Govern, mitjançant el Decret 341/1986, de 13 d'octubre (DOGC núm. 780, de 19.12.1986), va crear el Consorci Hospitalari del Parc Taulí, entitat jurídica pública de caràcter institucional integrada per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundació Hospital i Casa de Beneficència de Sabadell, la Caixa d'Estalvis de Sabadell i Sabadell Mutual, Mutualitat de Previsió Social.

Els actuals Estatuts del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell van ser aprovats per l'Acord GOV/56/2016, de 10 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (DOGC núm. 119, de 12.5.2016).

El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, segons els Estatuts vigents, resta integrat per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sabadell i la Universitat Autònoma de Barcelona, i té com a objecte la realització d'activitats sanitàries, sociosanitàries i socials al servei dels ciutadans, així com docents, d'investigació i innovació sanitària.

D'acord amb les conclusions del Grup de treball transversal per determinar les entitats del sector públic institucional de l'àmbit de la salut que compleixen els requisits per ser mitjans propis personificats de l'Administració de la Generalitat d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i els mecanismes de relació amb les que exerceixen aquesta condició, en data 25 de març de 2019, el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut va aprovar la proposta de modificació dels estatuts de determinades empreses públiques i consorcis, entre els quals s'inclou el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, per adaptar-los als criteris del Grup esmentat, i el Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, en la sessió del 26 de febrer de 2020, va prendre l'Acord de proposar la modificació de l'article 24 dels seus Estatuts (relatiu a la contractació pública), per tal que aquesta entitat deixi de tenir la condició de mitjà propi personificat de la Generalitat de Catalunya.

Vist l'Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven els criteris per a la creació, la modificació i la supressió d'entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d'entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d'acord del Govern relatives a fundacions;

De conformitat amb el que preveu l'article 9.f) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, en relació amb l'article 7.2.4 de la mateixa Llei, i l'article 26.o) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

Atès que l'article 26.o) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, estableix que correspon al Govern crear, modificar, dividir o extingir entitats i organismes públics o privats que depenguin de la Generalitat o que hi estiguin vinculats, i aprovar-ne els estatuts, si els acords esmentats no requereixen una llei del Parlament,

Per tot això, a proposta del conseller de Salut, el Govern

Acorda:

  1. Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, consistent en la supressió dels apartats 3 i 4 de l'article 24.
  2. Aprovar el text refós dels Estatuts del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, que s'annexa a aquest Acord.

Aquest text refós dels Estatuts substitueix l'annex de l'Acord GOV/56/2016, de 10 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (DOGC núm. 119, de 12.5.2016).

  1. Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 28 de juny de 2022

 

Xavier Bernadí Gil

Secretari del Govern

Capítol I. Disposicions generals

Capítol I: Disposicions generals

Article 1. Denominació i naturalesa

1.1 Amb la denominació Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell es refon el consorci creat pel Decret 341/1986, de 13 d'octubre, i en el qual participen actualment la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sabadell i la Universitat Autònoma de Barcelona.

1.2 El nombre de membres del Consorci pot ser ampliat amb l'admissió d'entitats públiques o privades sense ànim de lucre que puguin col·laborar en els objectius del Consorci, així com efectuar les aportacions o prestar els serveis que en constitueixen l'objectiu. L'acord d'admissió de nous membres exigeix la majoria que preveu l'article 7.1 r) d'aquests Estatuts.

Article 2. Domicili i centres

2.1. El domicili del Consorci s'estableix a Sabadell, Parc del Taulí, 1 (08208).

2.2 El Consorci disposa actualment dels centres i dispositius següents sense personalitat jurídica diferenciada:

L'Hospital de Sabadell

El Centre de Salut Mental

El centre Albada

El Centre d'Atenció Primària Sabadell 4B

El Centre d'Atenció a la Dependència (SEVAD i EVO)

2.3 El Consorci és, actualment, soci únic de l'entitat amb personalitat jurídica diferenciada Sabadell Gent Gran Centre de Serveis SA(U), la qual té estatutàriament la consideració de mitjà propi.

El Consorci exerceix, com a soci únic, les competències que li atribueix la legislació mercantil, en especial la Llei de societats de capital, així com la legislació del Parlament de Catalunya o la normativa que dicti la Generalitat i li sigui aplicable.

2.4 El Consorci està vinculat i nomena la majoria dels seus patrons a la Fundació Parc Taulí, que promou els àmbits de formació, docència, recerca i innovació en ciències de la salut per als seus professionals i que té la consideració d'institut universitari adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona pel Decret 265/2001, de 9 de novembre.

2.5 El Consorci té la consideració d'hospital universitari de la Universitat Autònoma de Barcelona, de conformitat amb la Resolució del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de 17 de desembre de 2010 i el Conveni subscrit entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Corporació Sanitària Parc Taulí, mitjançant el qual es crea la Unitat Docent de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, publicat per la Resolució d'1 de febrer de 2011 (DOGC núm. 5887, de 26.5.2011). El Consorci pot utilitzar la llegenda Parc Taulí Sabadell, seguida de Hospital Universitari, com a identificació gràfica.

2.6 El Consorci pot gestionar, a més, altres dispositius, amb l'acord previ del Consell de Govern.

Article 3. Objecte i funcions

3.1 L'objectiu del Consorci és la realització d'activitats sanitàries, sociosanitàries i socials al servei dels ciutadans, així com docents, d'investigació i innovació sanitària. Per tant, són finalitats específiques del Consorci:

a) L'educació per a la salut, la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la salut pública.

b) L'atenció integral de la salut.

c) L'atenció sanitària primària, especialitzada, ambulatòria, domiciliària i hospitalària, inclosos els serveis diagnòstics.

d) L'atenció sociosanitària i de salut mental.

e) La prestació de serveis socials: de prevenció, de rehabilitació, d'assistència residencial i a domicili, en especial, a la gent gran, d'atenció a la dependència, i altres activitats de naturalesa anàloga.

f) Les activitats de coneixement en els àmbits de la sanitat i les ciències de la salut i de l'atenció a la gent gran i de les persones en situació de dependència: la docència pregraduada i postgraduada, la investigació, la innovació, la formació, la bioètica, els sistemes d'informació, l'impuls del desenvolupament de les tecnologies i dels recursos per millorar la qualitat dels centres sanitaris, sociosanitaris i socials.

g) Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment i que acordi el Consell de Govern.

3.2 Les activitats a què es refereix l'apartat anterior, el Consorci les pot realitzar directament o a través de qualssevol altres formes de gestió admeses en dret. Per al desenvolupament d'aquestes activitats, el Consorci pot formalitzar convenis de col·laboració amb altres institucions especialitzades, o crear o participar en entitats instrumentals de conformitat amb la normativa aplicable.

3.3 Les activitats expressades s'han de prestar majoritàriament en règim de cobertura pública i finançament públic, però també de finançament no públic respecte a l'atenció regida per assegurances obligatòries i també, quan la legislació ho permeti i amb la regulació que ho prevegi o no ho prohibeixi, per assegurances voluntàries o finançament no públic.

3.4 Per al desenvolupament de les activitats relacionades amb els diferents àmbits de coneixement, es poden formalitzar convenis de col·laboració prioritàriament amb la Universitat Autònoma de Barcelona o, si escau, amb altres institucions especialitzades. És necessària la conformitat prèvia de la Universitat Autònoma de Barcelona en cas que el Consorci vulgui establir convenis de col·laboració amb altres institucions universitàries per a la formació de grau en medicina i cirurgia o de postgrau en ciències de la salut.

Capítol II

Capítol II

Article 4. Naturalesa, règim jurídic, material i principis de govern

4.1 El consorci regulat en aquests Estatuts té la consideració de consorci sanitari i està subjecte al règim jurídic que estableix la disposició addicional única de la Llei 15/1997, de 25 d'abril, sobre habilitació de noves formes de gestió. Aquest Consorci és una entitat jurídica pública, de naturalesa institucional i de base associativa, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereixi per a la realització de les seves finalitats i adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei Català de la Salut.

En conseqüència, el Consorci, a través dels òrgans representatius, a més de les facultats que li corresponen com a entitat de dret públic, pot adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, celebrar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i exercir les accions previstes per les lleis.

El Consorci, com a entitat pública dependent de la Generalitat de Catalunya, gaudeix de les bonificacions i exempcions fiscals i tributàries que li reconegui la normativa vigent en cada moment per raó d'aquesta naturalesa.

4.2 La gestió encomanada i les capacitats atorgades es desenvolupen d'acord amb els criteris de descentralització i autonomia de gestió, sota els principis d'eficàcia, eficiència, qualitat i satisfacció per als ciutadans; de planificació, coordinació i cooperació, i de participació i reconeixement del paper que han de desenvolupar els professionals que hi prestin els seus serveis. El Consorci actua regit pels principis de rendibilitat, economia i productivitat i amb aplicació de tècniques de gestió empresarial; per a aquesta actuació, el Consorci ha de desenvolupar i aplicar sistemes d'informació sobre l'activitat, els costos i el desenvolupament de la gestió clínica, actuar regit per plans estratègics aprovats per l'òrgan de govern i implantar sistemes de control intern que vetllin pel respecte dels principis ètics i normes de conducta que s'han d'establir en un reglament o codi de bon govern que ha d'elaborar i aprovar el Consell de Govern, i fomentar la implantació de sistemes d'avaluació del control i del risc de l'entitat, i s'ha d'anar dotant dels mecanismes suficients per poder fer-lo efectiu.

4.3 El Consorci, que té caràcter voluntari i indefinit, es regeix per aquests Estatuts, pels reglaments d'organització de les diverses activitats i per les disposicions legals de caràcter general que li siguin aplicables.

En l'exercici de les competències determinades per l'article 162 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la Generalitat exerceix la tutela de l'organització i els serveis vinculats i/o dependents del Consorci, per tal d'assegurar el compliment de la seva finalitat i vetllar per l'assignació correcta dels recursos econòmics.

4.4 L'activitat i la prestació de serveis s'ha de fer de la forma que determinin les disposicions legals corresponents i els reglaments i les instruccions que dictin els òrgans de govern, d'acord amb les competències respectives.

Capítol III. Òrgans de govern, direcció i ...

Capítol III: Òrgans de govern, direcció i de coordinació

Article 5. Òrgans de govern i direcció

Article 5

Òrgans de govern i direcció

5.1 El màxim òrgan de govern del Consorci és el Consell de Govern i té les funcions i atribucions necessàries per a l'assoliment dels objectius del Consorci, de conformitat amb aquests Estatuts i la legislació i normativa que li sigui aplicable.

5.2 Són també òrgans de govern i direcció del Consorci amb les competències que li atribueixen aquests Estatuts:

a) La Presidència.

b) La Vicepresidència.

c) La Direcció General.

5.3 El Consell de Govern pot acordar la creació, al seu si, d'una comissió executiva, així com designar un o més consellers delegats amb les facultats delegables que decideixi, i aplicar-hi la publicitat necessària i sens perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol persona.

5.4 El Consell de Govern pot constituir comissions de treball no decisòries dins del mateix Consell per impulsar les polítiques de governabilitat que acordi. Aquestes comissions poden incorporar, amb caràcter puntual o permanent, persones alienes al Consell de Govern.

Article 6. Composició i règim jurídic del Consell de Govern

6.1 El Consell de Govern es compon de nou membres nomenats i substituïts lliurement per les entitats consorciades.

6.2 La composició del Consell de Govern es distribueix de la manera següent:

a) Sis membres en representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, designats per la conselleria del departament competent en matèria de salut, a proposta de la direcció del Servei Català de la Salut.

b) Dos membres en representació de l'Ajuntament de Sabadell, designats pel Ple de la corporació municipal.

c) Un membre en representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, designat per l'òrgan que tingui la competència segons la seva normativa.

6.3 La incorporació de noves entitats al Consorci determina la incorporació dels seus representants al Consell de Govern, requereix la modificació d'aquests Estatuts i l'actualització de la composició, segons el que s'acordi en el conveni d'adhesió corresponent, per bé que reservant sempre la majoria absoluta als representants de la Generalitat de Catalunya.

6.4 Han d'assistir a les sessions del Consell de Govern, amb veu però sense vot, el secretari o secretària i el director o directora general del Consorci. Si el secretari o secretària és un dels membres del Consell, hi assisteix amb veu i vot.

6.5 La durada del mandat dels membres del Consell de Govern és de quatre anys, sens perjudici que puguin ser nomenats per a nous mandats del mateix període indefinidament o que qui els ha nomenat els pugui fer cessar abans d'haver acomplert aquest termini, inclosos els membres nomenats per cooptació.

6.6 El cessament i/o la dimissió d'un membre del Consell de Govern que provoqui una vacant dona lloc a la substitució per l'entitat que el nomeni. La durada del mandat del nou membre és la que resti fins a l'acabament del mandat de la persona substituïda.

6.7 Els membres del Consell de Govern poden delegar per escrit la representació i el vot en un altre membre del Consell per a algun punt de l'ordre del dia o per a tots. Aquesta facultat també és aplicable quan l'absent és el president o presidenta del Consell, si bé les funcions inherents a aquest càrrec les exerceix el vicepresident o vicepresidenta, d'acord amb el que disposa l'article 11 d'aquests Estatuts i amb independència de la persona a qui li delegui el vot.

6.8 Els membres del Consell de Govern tenen dret a percebre els drets d'assistència per a la concurrència a les sessions d'òrgans col·legiats, en els supòsits, la forma i la quantia que s'estableixin d'acord amb la normativa aplicable.

Article 7. Funcions del Consell de Govern

7.1 Corresponen al Consell de Govern, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, les funcions següents:

a) Orientar de forma general les funcions del Consorci dins dels objectius estatutaris i aprovar consegüentment un pla general i, si escau, plans anuals d'activitats, que s'han de reflectir en el pressupost.

b) Aprovar el pressupost anual del Consorci, la liquidació, el compte general, l'inventari de béns, el balanç i el compte d'explotació del tancament de l'exercici, així com aprovar la memòria de l'activitat econòmica desenvolupada durant l'exercici, el resultat de la gestió assistencial, l'econòmica de l'exercici anterior i l'aplicació de romanents.

c) Aprovar disposicions i reglaments, inclòs un codi de bon govern, que siguin necessaris per al funcionament de la institució, i adoptar mesures d'organització i funcionament del Consorci inclosos els d'organització i funcionament dels seus establiments, centres i serveis, així com constituir comissions, consells o comitès amb les funcions que els siguin encomanades específicament en l'àmbit de les seves competències, i determinar i nomenar els seus membres.

d) Aprovar la relació de llocs de treball i de les plantilles, les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrecs directius, el règim de prestació de funcions, els conceptes retributius i remuneracions no regulats pel conveni col·lectiu, d'acord amb la normativa vigent.

e) Designar i separar, a proposta de la Presidència del Consell, el càrrec del director o directora general del Consorci, amb la determinació, si escau, de les funcions que se li atribueixin addicionals a les estatutàries i les retribucions que els corresponen per l'exercici d'aquest càrrec.

f) Designar i separar, a proposta de la Presidència del Consell, el secretari o secretària, així com fixar el règim jurídic que els és aplicable.

g) Aprovar i modificar, a proposta de la Direcció General, l'estructura directiva i l'organigrama del Consorci, ratificant, si escau, la designació dels càrrecs directius fets pel director o directora general, en el marc del procediment que estableixi el Reglament d'accés a llocs de treball.

h) Aprovar els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles i dels béns mobles que n'integren el patrimoni, excepte que el mateix Consell estableixi imports mínims per sota dels quals la decisió recaigui en un altre òrgan. Aquesta facultat inclou l'acceptació de drets hereditaris a benefici d'inventari i també de donacions.

i) Exercir la condició d'òrgan de contractació del Consorci sense perjudici de poder delegar aquesta funció en procediments el pressupost de licitació (IVA exclòs) dels quals sigui igual o inferior a sis milions d'euros.

j) Aprovar els convenis i contractes per a la prestació de serveis, i en especial els contractes amb el Servei Català de la Salut i l'organisme competent en matèria de serveis socials o altres entitats públiques o privades, i també, en general, aprovar els preus dels serveis que presta el Consorci i, de conformitat amb l'article 114 h) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, pot exercir les potestats tributàries que als consorcis sanitaris els pugui permetre una norma amb rang de llei.

k) Acordar les operacions de crèdit, d'endeutament a mitjà i llarg termini i els contractes de tresoreria, amb l'autorització necessària en cas que escaigui.

l) Aprovar les bases d'execució del pressupost i, si escau, les actualitzacions, que han d'incloure l'obligatorietat que el Consell sigui l'òrgan que aprovi les modificacions i variacions pressupostàries que es puguin produir durant l'exercici.

m) Acordar exercir tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials, extrajudicials i administratives i dictar resolucions en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, sense perjudici que aquestes facultats pugui exercir-les la Presidència en cas d'urgència, en períodes entre sessions del Consell de Govern i amb l'obligació de donar-ne compte en la sessió ordinària següent que se celebrés.

n) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i assignar les atribucions del director o directora general i dels altres directius del Consorci en aquesta matèria.

o) Autoritzar, per al millor compliment de les seves finalitats, l'ampliació de les activitats, la remodelació o l'extinció de les existents, la creació de centres i serveis nous que integrin el Consorci o la supressió, així com la constitució, la fusió o la liquidació d'ens amb personalitat jurídica dependents directament o indirectament del Consorci, i la participació en altres d'existents, sempre en el marc de la legislació i normativa aplicable.

p) Exercir, de conformitat amb l'article 114 h) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, les potestats sancionadores que als consorcis sanitaris els pugui permetre una norma amb rang de llei.

q) Actuar com a junta general universal del soci únic de les entitats mercantils de titularitat exclusiva del Consorci.

r) Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci i interpretar-los, en cas de dubte, així com aprovar l'adhesió de noves entitats al Consorci, la continuïtat o la dissolució, la fusió o la transformació, i aprovar la liquidació dels béns, drets i obligacions de conformitat amb el procediment legal o reglamentari establert. En tots els casos es requereix l'acord unànime de tots els representants de les tres entitats actualment consorciades.

s) Acordar l'atorgament de poders específics a favor de qualsevol persona, amb l'extensió de facultats que decideixi, llevat de les indelegables.

t) Vetllar pel compliment de les funcions del Consorci i fomentar activament la implantació de sistemes de control intern i transparència com a pràctica de bon govern.

u) Totes aquelles altres que no estiguin expressament atribuïdes als òrgans de govern restants del Consorci.

7.2 En cap cas el Consell no pot delegar les funcions indicades en les lletres a), b), c), d), e), f), k), l), m), o), q) i r).

7.3 El Consell de Govern arbitra mecanismes per rebre periòdicament informació referent als professionals del Consorci i les seves entitats en el marc de la consideració que els professionals constitueixen la base i l'actiu fonamental per a l'assoliment dels seus objectius i són el patrimoni cabdal de la institució.

Article 8. Delegació de funcions

8.1 Els òrgans de govern poden delegar les competències que els són pròpies en virtut d'aquests Estatuts en altres òrgans o càrrecs del Consorci, inclosos membres del Consell de Govern, mitjançant acord o resolució adoptada a tal efecte, llevat de les indelegables.

8.2 Les delegacions, si escau, es fan en relació amb altres òrgans o càrrecs del Consorci, independentment de les persones que els exerceixin en cada moment.

8.3 Els actes dictats per delegació s'atribueixen a tots els efectes a l'òrgan delegant com si emanessin directament d'aquest òrgan.

8.4 La delegació pot ser revocada en qualsevol moment per l'òrgan que l'ha atorgada.

8.5 Quan la delegació de competències requereixi l'elevació a públic de l'acord o resolució, l'òrgan delegant pot atorgar l'escriptura oportuna davant de fedatari públic especificant les funcions que comporta la competència delegada, o bé publicant l'acord al DOGC amb indicació que el text íntegre es troba publicat a la seu electrònica de la pàgina web del Consorci.

Article 9. Presidència i Vicepresidència del Consell de Govern

9.1 La Presidència del Consell de Govern correspon a un membre representant de la Generalitat, designat pel conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, d'entre persones vinculades a Sabadell a proposta del director del Servei Català de la Salut i que mereixin la confiança del Consell de Govern.

9.2 La Vicepresidència del Consell de Govern correspon a qui determini l'Ajuntament de Sabadell d'entre els membres que designi en la seva representació.

9.3 Les persones designades per als càrrecs de la Presidència i la Vicepresidència i, si escau, la resta de càrrecs de govern, desenvolupen les seves funcions durant el termini de quatre anys i poden ser reelegits per la institució o l'òrgan que hagi de nomenar-los, per igual període de temps o, en cas de substitució, pel temps que li restava a la persona representant reemplaçada, sense perjudici que puguin ser novament designats.

Article 10. Funcions de la Presidència

Funcions de la Presidència

10.1 Corresponen a la Presidència del Consell de Govern les atribucions que a continuació s'indiquen:

a) Exercir la representació institucional del Consorci actuant com a portaveu i executor dels acords del Consell de Govern.

b) Exercir en cas d'urgència, i donar-ne compte al Consell de Govern en la primera reunió ordinària posterior que se celebri, qualsevol facultat del Consell de Govern llevat de les indelegables, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci.

c) Convocar, presidir, moderar, suspendre i aixecar les sessions del Consell vetllant pel principi de legalitat, i decidir els empats amb el seu vot de qualitat, així com fixar l'ordre del dia de les sessions tenint en compte les peticions de la resta de membres cursades amb anterioritat.

d) Exercir la supervisió i la vigilància de tots els serveis i les activitats del Consorci en l'execució dels programes d'actuació aprovats pel Consell.

e) Dictar les disposicions particulars que consideri adequades per al compliment dels acords del Consell.

f) Elevar al Consell de Govern la documentació i els informes que es creguin oportuns.

g) Formular al Consell les propostes de designació i cessament del càrrec de director o directora general del Consorci i de secretari o secretària del Consell de Govern.

h) Aprovar les convocatòries d'accés als llocs de treball i proposar a l'òrgan competent les compatibilitats i les declaracions de les incompatibilitats del personal que presta serveis al Consorci de conformitat amb la legislació aplicable.

i) Qualsevol altre assumpte de naturalesa anàloga que no estigui reservat de forma expressa a algun altre dels seus òrgans, com també les competències que estiguin previstes als Estatuts, i les que li siguin delegades pel Consell de Govern d'entre les de naturalesa delegable.

10.2 La persona que ocupi la Presidència pot delegar les seves funcions en altres òrgans de govern del Consorci, excepció feta d'aquelles que li hagin estat conferides amb caràcter indelegable o les pròpies de la Presidència, de conformitat amb la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i informar-ne el Consell de Govern en la primera reunió que celebri.

Article 11. Funcions de la Vicepresidència

La persona titular de la Vicepresidència supleix el president o presidenta i assumeix les seves atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia. Exerceix, a més, les funcions que li delegui el president o presidenta per escrit i en dona compte al Consell de Govern.

Article 12. Secretari o secretària del Consell de Govern

12.1 El Consell de Govern és assistit per un secretari o secretària que assisteix a les seves sessions amb veu però sense vot, si no n'és membre. Si té qualitat de conseller o consellera, hi assisteix amb vot i veu.

12.2 La designació i separació corresponen al Consell de Govern, a proposta del president o presidenta, i amb una majoria de tres quartes parts dels membres de dret del Consell.

12.3 El càrrec ha de recaure en una persona que tingui la llicenciatura o grau en dret, i preferentment d'entre membres de l'Assessoria Jurídica del Servei Català de la Salut si la proposta la fa el Departament de Salut.

12.4 El Consell de Govern pot nomenar un secretari adjunt o secretària adjunta que ha de ser necessàriament una persona que tingui la llicenciatura o grau en dret i sigui professional del mateix Consorci, i requereix la mateixa majoria que la secretaria.

Al secretari adjunt o secretària adjunta li és aplicable el mateix règim que al secretari o secretària, i té les facultats específiques que se li assignin.

12.5 El càrrec de secretari o secretària i el de secretari adjunt o secretària adjunta tenen una durada de quatre anys, reelegible indefinidament per períodes de temps iguals.

No obstant això, el Consell de Govern pot fer cessar la persona designada per a secretari adjunt o secretària adjunta en qualsevol moment amb el quòrum que estableixi el nomenament.

Article 13. Funcions de la Secretaria

13.1 Corresponen al secretari o secretària les funcions següents:

a) Actuar de secretari o secretària de les sessions del Consell de Govern amb veu però sense vot, excepte si n'és vocal, i estendre'n les actes corresponents.

b) Preparar i trametre les convocatòries de les sessions, per ordre del president o presidenta.

c) Confeccionar les actes de les sessions i llegir l'acta, per tal que es pugui sotmetre a l'aprovació dels membres en finalitzar la sessió o a l'inici de la següent.

d) Custodiar l'arxiu i el registre de les actes.

e) Rebre els actes de comunicació dels membres amb l'òrgan de govern, així com les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra mena d'escrit de què hagi de tenir coneixement per raó de la condició de secretari o secretària.

f) Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes i garantir que els membres del Consell disposin de les actes esmentades en format electrònic.

g) Certificar els actes i les resolucions de la Presidència i els acords del Consell de Govern, així com els antecedents, llibres i documents del Consorci, amb el vistiplau del president o presidenta tant per a la gestió ordinària com quan ho demani qualsevol persona amb dret a fer-ho.

h) Vetllar per la concurrència de les autoritzacions oportunes dels membres del Consell de Govern per adoptar acords quan així ho determini una norma legal o reglamentària.

i) Qualsevol altra funció inherent a la condició de secretari o secretària, així com aquelles que li delegui o encomani el president o presidenta.

13.2 En absència de la persona que tingui la condició de secretari o secretària, les funcions precedents, amb les mateixes formalitats i requeriments, poden ser exercides pel secretari adjunt o secretària adjunta.

13.3 El secretari o secretària percep, si escau, les retribucions o els drets d'assistència per la concurrència a les sessions del Consell de Govern que legalment li corresponguin, en la forma i la quantia que s'acordi de conformitat amb la normativa aplicable.

Article 14. Règim de les sessions del Consell de Govern

14.1 El Consell de Govern es reuneix, amb caràcter ordinari, una vegada al mes, llevat del mes d'agost, en què no se celebra sessió. També es pot reunir amb caràcter extraordinari, a iniciativa del president o presidenta, o quan ho sol·liciti al president o presidenta i per escrit alguna de les entitats consorciades, o deixar de celebrar-se sessió per manca de quòrum o circumstàncies sobrevingudes.

14.2 Les reunions se celebren en primera i única convocatòria.

Article 15. Convocatòria de les sessions del Consell de Govern

15.1 La convocatòria de les reunions es fa mitjançant escrit, preferentment per mitjans electrònics, i cal adjuntar-hi la documentació necessària per a la deliberació i l'adopció d'acords, així com l'acta de la sessió anterior, dirigida a l'adreça electrònica facilitada per cada membre, o al seu domicili, amb cinc dies naturals d'anticipació a la data de la reunió, i conté l'ordre del dia, fora del qual no es poden prendre acords vàlids, llevat que a la reunió siguin presents tots els membres i hi consentin expressament.

15.2 En cas d'urgència, la convocatòria es fa, almenys, amb vint-i-quatre hores d'anticipació, bé per sistemes electrònics, bé per burofax.

En aquest darrer supòsit, i un cop considerat l'ordre del dia, el Consell ha d'apreciar, per unanimitat dels presents, l'existència d'urgència. Si no s'estimés l'existència d'urgència, es convoca la reunió del Consell d'acord amb el que preveu el paràgraf primer d'aquest article.

15.3 Sense necessitat de convocatòria prèvia, el Consell de Govern es considera constituït vàlidament en sessió extraordinària quan hi siguin presents la totalitat de membres del Consell i així ho decideixin.

Article 16. Quòrum de constitució de les sessions

16.1 Per a la vàlida constitució de les sessions, es requereix la presència del president o presidenta, o del vicepresident o vicepresidenta; d'un nombre de membres que, juntament amb el president o presidenta, conformin la majoria dels membres que integren el Consell de Govern, i del secretari o secretària o de qui per substitució n'exerceixi les funcions.

16.2 A les sessions del Consell de Govern es pot convocar, a iniciativa del president o presidenta o a requeriment d'algun dels membres, sempre que ho autoritzi el president o presidenta, qualsevol persona en qualitat d'experta en algun dels temes o assumptes que formen part de l'ordre del dia, sense dret a vot.

Article 17. Adopció d'acords

17.1 Els acords es prenen amb el vot de la majoria dels consellers o conselleres assistents a la reunió. S'entén per majoria la d'un nombre de membres del Consell de Govern superior a la meitat, en enter o fracció, dels assistents a la sessió, llevat dels acords que requereixen majories qualificades de conformitat amb aquests Estatuts. En cas d'empat, decideix el vot de qualitat del president o presidenta de la sessió.

17.2 És necessari el vot unànime de tots els membres del Consell de Govern representants de les entitats actualment consorciades per a la validesa dels acords que es prenguin sobre la modificació dels Estatuts, la integració de noves entitats al Consorci i la resta de matèries que preveu l'article 7.1, apartat r), d'aquests Estatuts.

17.3 Els acords d'admissió de nous membres en el Consorci i de dissolució o de liquidació del Consorci, així com d'altres que comportin aportació econòmica, requereixen, a més de la majoria qualificada prevista al paràgraf anterior, la ratificació de les institucions respectives que integren el Consorci.

La modificació dels Estatuts no és efectiva fins que la proposta que aprova el Consell de Govern no sigui ratificada per totes les institucions que formen el Consorci i sigui incorporada a un acord del Govern de la Generalitat de Catalunya i publicada al DOGC.

17.4 El Consell de Govern ha d'aprovar els reglaments interns necessaris per a la incorporació de les noves tecnologies en la celebració de les seves sessions sempre en el marc de la legislació vigent aplicable a l'adopció d'acords dels òrgans col·legiats i, en especial, la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Pot incorporar de forma directa, de conformitat amb la Llei esmentada, la celebració de sessions a distància o mixtes o l'adopció d'acords no presencials i a través de la utilització de qualsevol suport, d'imatge, documental o de qualsevol altre que permetin en cada moment les tecnologies de la comunicació i la informació.

17.5 El Consell de Govern es pot reunir excepcionalment mitjançant teleconferència videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física de tots o part dels seus membres, i efectuar-se la convocatòria amb els requisits ordinaris i fent constar a l'acta la circumstància de sessió no presencial o mixta. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president o presidenta. En les reunions virtuals s'han de considerar membres assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president o presidenta i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió i la documentació necessària.

Article 18. Formalització dels acords. Les actes

18.1 El secretari o secretària estén les actes de les reunions, en les quals ha de fer constar la relació de membres que hi han assistit; els membres que han excusat l'assistència; l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora en què comença i acaba la sessió; les qüestions que s'hi han tractat; els punts principals de la deliberació; els acords adoptats, i l'expressió dels vots emesos. Quan així se sol·licita, es fan constar en l'acta les intervencions realitzades, inclosos els vots particulars.

18.2 L'acta la subscriu el secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta, i s'arxiva amb les garanties de seguretat adequades, per formar part del llibre d'actes del Consell de Govern, i garantir l'accés a una còpia electrònica als membres del Consell de Govern.

Article 19. La Direcció General

19.1 El Consell de Govern, a proposta de la Presidència, designa un director o directora general, que és el màxim òrgan executiu del Consorci. El seu nomenament requereix el vot favorable de dos terços dels membres de dret del Consell de Govern.

Sense perjudici de la renovació, el període inicial del nomenament no pot ser superior als quatre anys.

La Direcció General assisteix a les reunions del Consell de Govern i és membre dels òrgans de govern i administració dels organismes instrumentals del Consorci i de la Comissió Executiva, en cas de constituir-se.

19.2 El Consorci ha de formalitzar contracte amb la Direcció General, en el qual es fixen les condicions del nomenament, les retribucions, les competències i les condicions de treball, d'acord amb aquests Estatuts i amb la normativa reguladora de la relació laboral d'alta direcció vigent en cada moment, així com el règim aplicable als alts càrrecs al servei de la Generalitat. El contracte que se subscrigui ha d'incorporar una clàusula de submissió automàtica i d'aplicació directa de la normativa que es dicti en cada moment i que l'afecti, sigui aquesta de qualsevol rang i d'abast bàsic estatal o autonòmic.

Article 20. Funcions de la Direcció General

20.1 Són funcions de la Direcció General les següents:

a) Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a director o directora general amb les administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars.

b) Executar i fer complir els acords del Consell, i les disposicions de la Presidència.

c) Formular els comptes anuals i la proposta de liquidació del pressupost que s'ha de sotmetre a aprovació del Consell de Govern una vegada auditats.

d) Formular, per mitjà de la Presidència, les propostes de reglaments d'organització i funcionament i l'organigrama dels centres, establiments i serveis del Consorci, com també de qualsevol altra qüestió que sigui d'interès per al bon funcionament de la institució.

e) Elaborar i proposar, per mitjà de la Presidència, la política i estratègia sanitàries del Consorci, com també la prioritat de les actuacions que cal iniciar.

f) Presidir els òrgans col·legiats del Consorci que tinguin funcions executives, en el qual exerceix el vot de qualitat, si escau.

g) Constituir, amb caràcter temporal, comissions, comitès amb funcions específiques en l'àmbit de les seves competències, i adscriure-hi les persones que hagin d'integrar-los.

h) Actuar com a cap de personal del Consorci, d'acord amb les directrius que fixi el Consell de Govern.

i) Administrar el patrimoni i els béns del Consorci segons les atribucions que li assigni el Consell de Govern.

j) Aprovar els projectes d'obres, d'instal·lacions i de serveis fins a la quantia que fixi el Consell, i actuar com a òrgan de contractació administrativa en aquelles licitacions que li delegui el Consell, d'acord amb l'article 7.1, apartat i), d'aquests Estatuts.

k) Ordenar els pagaments de conformitat amb les atribucions que li assigni el Consell de Govern.

l) Dirigir i inspeccionar els centres, establiments, serveis i dependències gestionats pel Consorci o pels seus ens instrumentals, i exercir-ne la direcció superior i la de tot el personal, d'acord amb les directrius del Consell.

m) Assistir a les reunions del Consell amb veu però sense vot.

n) Formar part dels òrgans de govern i administració de les entitats instrumentals del Consorci.

o) Preparar la documentació que, per mitjà de la Presidència, s'ha de sotmetre a consideració del Consell de Govern i informar de tot el que calgui per a l'exercici adequat de les seves competències, particularment pel que fa a la confecció i el compliment del pressupost anual.

p) Formar part de la Comissió Executiva, en cas que es constitueixi.

q) Impulsar i vetllar pel compliment d'un control intern adequat en les operacions i activitats del Consorci, promovent eines de transparència i fomentant l'ús de tecnologies que permetin l'accés efectiu dels ciutadans als serveis que es presten.

r) Les altres que el Consell de Govern i/o la Presidència li deleguin.

20.2 La persona que ocupi la Direcció General pot delegar les seves funcions estatutàries en altres directius del Consorci, i informar-ne el Consell de Govern en la primera reunió que celebri, que n'ha de prendre coneixement i aprovar-ho, excepte en cas d'urgència, en què és suficient l'aprovació de la Presidència, tot i que se'n doni compte en la sessió següent del Consell de Govern que se celebri.

Capítol IV. El règim econòmic i els actes ...

Capítol IV: El règim econòmic i els actes de naturalesa administrativa

Article 21. Patrimoni

21.1 El patrimoni del Consorci està integrat per tota mena de béns mobles i immobles, i drets de qualsevol naturalesa, susceptibles de valoració econòmica, sense altres limitacions que les que estableixen les lleis.

21.2 El patrimoni del Consorci queda reflectit en l'inventari corresponent, que ha de revisar i aprovar periòdicament el Consell de Govern. Les variacions patrimonials consten a la memòria dels comptes anuals del Consorci.

21.3 El règim jurídic del patrimoni del Consorci està subjecte a les limitacions o especificitats que al seu dia les entitats inicialment consorciades van incorporar als instruments públics de cessió.

21.4 El règim jurídic del patrimoni del Consorci procedent de donacions de particulars entre vius o per causa de mort i, en especial, els béns immobles que no siguin adscrits a la prestació de les activitats pròpies del Consorci, s'han de subjectar, respecte als actes de disposició (alienació, lloguer o d'altres), al dret privat, amb respecte als principis de publicitat i concurrència i destinant els seus fruits a aquella finalitat determinada pel donant o per la donant o finat o finada, sense més limitació que les que estableixen les lleis.

Article 22. Recursos disponibles

22.1 Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposa dels recursos següents:

a) Els rendiments dels serveis que presti, sota qualsevol modalitat admesa en dret, inclosos, si escau, els resultats positius de les seves entitats mercantils.

b) Les aportacions que procedeixin de les entitats consorciades.

c) Els productes del seu patrimoni, inclòs el rendiment financer dels seus fons.

d) Els crèdits que obtingui.

e) Les subvencions, donatius, herències, llegats o ajuts de qualsevol classe que rebi i accepti el Consorci.

f) Qualsevol altre que li pugui correspondre.

22.2 Els fons del Consorci s'han de custodiar en comptes bancaris oberts directament al seu nom.

22.3 Les cessions o donacions que efectuen les persones físiques o jurídiques privades han de ser actes de mera liberalitat i no poden comportar drets assistencials preferents ni estar subjectes a condicions incompatibles amb les finalitats del Consorci.

Article 23. Règim comptable i pressupostari

23.1 El règim comptable i pressupostari, d'acord amb el que estableix la disposició addicional única de la Llei 15/1997, de 25 d'abril, sobre habilitació de noves formes de gestió del Sistema Nacional de Salut, és el que estableix l'Administració a la qual està adscrit, sense perjudici de la subjecció a les previsions de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera.

En tot cas, sempre que es compleixin els requisits establerts per l'article 68 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, el Consorci gaudeix d'autonomia de gestió per a l'elaboració, l'aprovació i la gestió dels pressupostos, així com per a l'aplicació del Pla general de comptabilitat que estableix el Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla general de comptabilitat, o el que el substitueixi, sens perjudici de seguir els plans parcials que es dictin per raó del desplegament del Reial decret esmentat, i per tal d'incorporar mecanismes de seguiment i control de l'execució del seu pressupost anual, del pla d'inversions anual i dels estats financers, mitjançant l'aprovació de bases d'execució del pressupost i altres instruments de gestió pressupostària.

23.2 Els comptes anuals són formulats per la Direcció General dins del primer trimestre natural posterior a la data de tancament de l'exercici i inclou els aspectes que en cada moment exigeixi la legislació en matèria de societats de capital (actualment, balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis del patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu, la memòria, i l'informe de gestió).

Addicionalment, s'hi incorpora la liquidació pressupostària de l'exercici, que també s'ha de sotmetre a verificació de l'òrgan responsable de l'auditoria.

El Consell de Govern ha d'aprovar els comptes anuals durant el primer semestre del mateix exercici en què s'han formulat.

23.3 El Consell de Govern ha d'aprovar el pressupost de l'exercici següent abans del 31 de desembre de cada any, i ha de comprendre la totalitat d'ingressos i despeses anuals.

23.4 El Consell de Govern ha de decidir la destinació dels romanents de l'exercici, sense perjudici de les autoritzacions externes si aquestes fossin necessàries, de conformitat amb la normativa vigent en cada moment.

23.5 El sistema general de control econòmic i financer del Consorci s'instrumenta a través de l'auditoria dels comptes anuals, de la qual ha de ser responsable l'òrgan que tingui el control en aquesta matèria del Servei Català de la Salut.

En tot cas, sempre que es compleixin els requisits que estableix l'article 68 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, la supervisió i el control sobre l'activitat econòmica, financera i de gestió del Consorci s'ha de portar a terme quan aquesta activitat hagi estat desenvolupada pel sistema d'auditoria externa, amb caràcter anual i d'acord amb la normativa vigent.

Article 24. Contractació pública

24.1 El règim jurídic aplicable a la contractació d'obres, instal·lacions, béns i serveis del Consorci és el que estableixi en cada moment l'àmbit subjectiu de la normativa de contractes del sector públic, així com la resta de normes estatals i autonòmiques que la despleguen, i actualment el Consorci té la consideració de poder adjudicador Administració pública.

24.2 La condició d'òrgan de contractació en els termes que s'incorporen en aquests Estatuts correspon al Consell de Govern, sense perjudici que es pugui delegar, segons els termes que preveuen aquests Estatuts, en altres òrgans o càrrecs del Consorci, les delegacions que s'efectuïn a la Direcció General, i la possibilitat, en cada cas, de delegar en altres òrgans o càrrecs del Consorci.

Article 25. Actes de naturalesa administrativa

25.1 D'acord amb el que disposen aquests Estatuts, el Consorci és sotmès al dret públic i els seus actes poden ser impugnats per via administrativa davant del Consell de Govern, i d'acord amb les normes de la legislació sobre procediment administratiu vigents.

25.2 Contra els acords del Consell de Govern, contra les resolucions de la Presidència, i contra els acords i les resolucions dels altres òrgans del Consorci dictats en virtut de delegació del Consell de Govern, que exhaureixen la via administrativa, independentment de l'executivitat immediata, d'acord amb l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats i/o els tribunals corresponents al domicili del Consorci. No obstant això, contra aquestes resolucions les persones interessades poden optar per interposar recurs de reposició d'acord amb el que disposi la normativa de procediment administratiu aplicable.

25.3 Contra les resolucions dictades per altres òrgans del Consorci es pot interposar recurs d'alçada davant del Consell de Govern del Consorci, d'acord amb el que disposa la normativa de procediment administratiu que sigui aplicable.

Article 26. Règim de personal

26.1 El personal del Consorci és contractat i es regeix per les normes de dret laboral, així com per la resta de normativa d'ocupació pública que li sigui aplicable.

Sens perjudici de l'anterior, les administracions públiques consorciades poden adscriure personal funcionari, laboral o estatutari, en comissió de serveis o en la situació que legalment correspongui. Aquest personal es regeix per les disposicions normatives que respectivament li siguin aplicables en cada moment atenent a la procedència i la naturalesa de la relació d'ocupació.

26.2 La selecció del personal fix s'ha de dur a terme mitjançant una convocatòria pública, d'acord amb els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, així com la resta de principis que estableix la normativa bàsica.

26.3 El Consorci ha de disposar del personal necessari per al compliment de les seves funcions. El nombre, les categories i les funcions queden reflectides en la plantilla que aprovi anualment el Consell de Govern.

Capítol V. De l'adhesió, la separació i ...

Capítol V: De l'adhesió, la separació i la dissolució

Article 27. Adhesió de noves entitats

27.1 Es poden adherir al Consorci altres administracions o entitats públiques o privades, sense finalitat de lucre, que tinguin interès a col·laborar en l'assoliment dels seus objectius, així com efectuar les aportacions o prestar els serveis que en constitueixen l'objectiu.

27.2 L'acord d'adhesió de membres nous ha de seguir els tràmits, quòrums i requeriments que preveuen aquests Estatuts per modificar-los.

Article 28. Separació del Consorci

28.1 En el cas que alguna de les institucions que formen el Consorci resolgui separar-se'n, aquest pot continuar vigent, si així ho acorden les institucions restants.

28.2 El Consorci entra automàticament en dissolució en el cas que sigui la Generalitat de Catalunya la que decideixi separar-se'n, o que resti integrat per menys de dos membres.

28.3 En tots els casos, per a la conformació de la voluntat de l'òrgan per determinar la continuïtat o dissolució del Consorci, s'ha de procedir d'acord amb la legislació vigent i en la forma que estableixen aquests Estatuts respecte a quòrums i requeriments.

28.4 Els requisits per a la separació del Consorci són:

a) La notificació formal de la decisió, davant del Consell de Govern, amb un preavís d'un any.

b) La institució que vulgui separar-se ha d'estar al corrent dels compromisos assumits anteriorment a la proposta.

c) La institució que vulgui separar-se ha de garantir la liquidació de les obligacions aprovades fins al moment de la separació.

28.5 En el cas que s'acordi la separació del Consorci, s'han de liquidar parcialment, si escau, els drets, les obligacions i els béns propis del Consorci, així com revertir les obres o les instal·lacions existents a favor de les institucions consorciades, d'acord amb les normes que estableix l'article següent.

Malgrat això, les entitats actualment consorciades tenen consolidades a favor del Consorci totes les seves aportacions inicials i, per tant, si es produís la separació d'algunes de les entitats, llevat de la Generalitat de Catalunya, no s'ha d'efectuar cap liquidació parcial.

28.6 La impossibilitat legal sobrevinguda perquè alguna entitat pugui ser entitat consorciada, produirà efectes ex lege, sense necessitat del compliment dels requisits previs exigits, i sense perjudici de reclamar a l'entitat separada el compliment, si escau, de les obligacions pendents.

Article 29. Dissolució del Consorci

29.1 El Consorci es dissol en cas d'esdevenir-se una de les causes de dissolució automàtica que preveuen els Estatuts o la normativa vigent en el seu moment o si materialment és impossible complir els seus objectius. Així mateix, es pot dissoldre a proposta unànime del Consell de Govern, ratificada per totes les entitats integrants del Consorci.

29.2 En cas de dissolució automàtica o adopció d'un acord de dissolució, s'han de liquidar els béns, els drets i les obligacions del Consorci i revertir les obres o les instal·lacions existents, segons les directrius següents:

a) El Consell de Govern ha de designar una comissió liquidadora, constituïda per tres pèrits de solvència professional reconeguda, no vinculats al Consorci en els cinc anys anteriors a la designació, els quals han de determinar la quota de liquidació que correspongui a cada membre del Consorci.

b) En cap cas el procés de dissolució i de liquidació del Consorci no pot suposar la paralització, la suspensió o la no prestació dels serveis assistencials, sanitaris, sociosanitaris, socials i docents que porti a terme el Consorci. L'Administració de la Generalitat de Catalunya ha d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir la continuïtat del servei i les funcions, i garantir també la continuïtat dels llocs de treball del personal del Consorci, sens perjudici de mantenir el caràcter autònom del Consorci fins que es dugui a terme la liquidació o dissolució formal.

c) La constitució de la comissió liquidadora no implica alteració en el funcionament dels òrgans del Consorci, llevat de les atribucions que preveu el Consell de Govern com a indelegables en els articles 7 i 8 d'aquests Estatuts, que requereixen la fiscalització i l'aprovació ulterior per part del Servei Català de la Salut.

Article 30. Fusió del Consorci amb d'altres consorcis

30.1 El Consorci només pot fusionar-se amb un altre consorci sempre que dins l'òrgan de govern del nou consorci resultant la Generalitat de Catalunya mantingui la majoria, com a mínim, de la meitat més un dels membres.

30.2 La fusió requereix seguir el procediment següent:

a) El Consell de Govern ha d'aprovar l'acord d'inici del procediment de fusió amb una majoria de dos terços dels membres de dret del Consell.

b) L'expedient de fusió ha de contenir els antecedents dels consorcis que es pretenguin fusionar, la memòria justificativa, l'informe complet respecte al projecte de fusió (assistencial, d'integració professional, patrimonial...), l'informe jurídic i la memòria econòmica amb la concreció de les aportacions dels membres del Consorci resultant i la proposta de la consolidació dels actius i passius dels consorcis d'origen i la subrogació de la nova entitat en els drets i obligacions de les entitats d'origen.

c) El Consell de Govern ha d'aprovar per unanimitat el projecte d'Estatuts del Consorci resultant de la fusió que, posteriorment, han de ser aprovats per cadascuna de les entitats que resultin membres del consorci fusionat. Qualsevol de les entitats llevat de la Generalitat pot sol·licitar la separació del Consorci d'origen si no està d'acord amb el projecte de fusió i del projecte d'estatuts, de conformitat amb el procediment que estableix l'article 28 d'aquests Estatuts, sense que sigui necessari el preavís que estableix l'article 28.4 a).

d) Un cop aprovat el projecte d'estatuts per totes les entitats consorciades resultat de la fusió, aquests estatuts no esdevenen aplicables fins que no siguin incorporats a un decret aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i publicat al DOGC.