Projectes finançats

PO-FEDER Catalunya 2014-2020

REACT-UE. Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències socials, i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l'economia

Es preveu dur a terme actuacions en les àrees de majors necessitats assistencials per a adequar els serveis del Bloc quirúrgic, UCI, Urgències, Endoscòpies i Quiròfan CQA a les necessitats de la població de referència. L'actuació preveu l'adequació dels espais incorporant-hi noves tecnologies, l'ordenació i el creixement de les àrees, permetent fer més eficient la gestió assistencial i augmentant la capacitat de resposta dels centres sanitaris.

Es preveu incrementar en 5/6 quiròfans, pràcticament doblar la capacitat estructural de crítics, adequant-ho als estàndards de necessitats de l'àrea assistencial, per donar resposta al creixement i ordenació interna del Servei d'Urgències, així com doblar el nombre de sales d'endoscòpies.

Objectiu específic 20.1.5. OE REACT-UE 5. Donar suport a inversions en infraestructures que prestin serveis bàsics als ciutadans i Línia d'actuació 20.1.5.2. Actuacions relacionades amb inversions en centres de salut.

Ampliació i equipament de l’edifici CQA per a la instal·lació d’un nou quiròfan

En data 11 d’abril de 2022 s'inicien les obres de l'ampliació de l'edifici CQA (Centre Quirúrgic Ambulatori) per a la instal·lació i equipament d'un nou quiròfan polivalent.

Aquest projecte ha estat finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de COVID-19.

 Ampliació i equipament de l’edifici CQAAjut FEDER
Inversió en infraestructura 729.288,08 €
Béns d'equipament (nova inversió i amortitzacions) 418.230,45 €
Total 1.147.518,53 €

Ampliació i equipament del servei d'Endoscòpies de l'edifici Taulí

En data 17 d'octubre de 2022 s'inicien les obres de Ampliació i equipament del servei d'Endoscòpies de l'edifici Taulí. Donat l'increment d'activitat, s'ampliarà el nombre de sales existents i es reorganitzaran els espais de suport i comuns.

Aquest projecte ha estat finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de COVID-19.

Ampliació endoscòpiesAjut FEDER (IVA inclòs)
Inversió en infraestructura 882.460,68 €
Béns d'equipament (nova inversió i amortitzacions) 239.580,00 €
Total 1.122.040,68 €

Ampliació i equipament del Servei d’Urgències i reforma de les Consultes externes i Hospital de dia de Pediatria

En data 24 d’octubre de 2022 s'inicien les obres de la planta baixa de l’edifici Santa Fe per a les Consultes externes i Hospital de dia del Servei de Pediatria.


Per poder realitzar les obres d’ampliació del Servei d’Urgències, cal realitzar en el menor temps possible el trasllat de les Consultes externes i Hospital de dia de Pediatria a la planta baixa de l’edifici Santa Fe.

Aquest projecte ha estat finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de COVID-19.

Ampliació Servei Urgències Ajut FEDER (IVA inclòs)
Inversió en infraestructura 4.817.056,88 €
Contracció serveis, assistència, consultoria, formació o altres 70.876,51 €
Béns d'equipament (nova inversió i amortitzacions) 1.103.762,00 €
Total 5.991.695,39 €

Ampliació i equipament del Bloc Quirúrgic Central i de l'UCI

En data 9 de gener de 2023 s'inicien les obres d’ampliació i equipament del Bloc Quirúrgic Central i de l'UCI.

La necessitat de contractar aquest servei neix del projecte d’ampliació i modernització del l’Hospital Parc Taulí de Sabadell iniciat al desembre de 2016. Aquest projecte, en les seves darreres fases, es va veure interromput per la irrupció de la pandèmia COVID-19 i, finalment, el projecte originari s’ha vist superat amb la construcció d’un nou edifici hospitalari polivalent finançat pel Servei Català de la Salut.

En conseqüència es va considerar necessària la modificació de la destinació inicialment prevista mitjançant la redacció d’un projecte integral que abasti la reforma del Servei d’Urgències, l’ampliació del Bloc Quirúrgic Central i el nombre de llits estructurals de l’UCI, amb l’objectiu de reforçar la capacitat de resposta del centre d’activitat quirúrgica i millorar l’atenció a les urgències i als pacients crítics, amb un àmbit d’actuació d’aproximadament 15.000 m2.

Aquest projecte ha estat finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de COVID-19.

Ampliació Bloc QuirúrgicAjut FEDER (IVA inclòs)
Inversió en infraestructura 5.581.538,61 €
Contracció serveis, assistència, consultoria, formació o altres 515.075,98 €
Béns d'equipament (nova inversió i amortitzacions) 1.210.000,00 €
Total 7.306.614,59 €
Ampliació Unitat Crítics Ajut FEDER (IVA inclòs)
Inversió en infraestructura 4.005.993,84 €
Contracció serveis, assistència, consultoria, formació o altres 511.878,74 €
Béns d'equipament (nova inversió i amortitzacions) 2.476.628,00 €
Total 6.994.500,58 €

Reforç de la capacitat de resposta a la crisi de la COVID-19 posades en marxa pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT)

Catalunya i els Estats membres de la Unió Europea s'han vist afectats d'una manera singular per les conseqüències ocasionades pel brot de COVID-19, que ha provocat una crisi de salut pública amb un enorme impacte en el seu creixement econòmic.

L'objectiu d'aquesta acció és promoure totes les mesures necessàries per afrontar aquesta crisi, contemplant tot tipus de despeses lligades a la lluita contra la malaltia (incloent entre altres, despeses en equipament sanitari, material de proves, equips de protecció personal, instal·lacions de reforç, contractació de personal addicional, actuacions de R + d + i, equipament i aplicacions TIC, etc.). La contribució dels fons europeus, mitjançant el cofinançament de la despesa englobat en aquest objectiu específic, serà de vital importància per fer front a les dimensions de la situació sanitària i socioeconòmica derivada de l'impacte de la pandèmia.

S’inclouen dins d’aquest projecte totes aquelles mesures de reforç posades en marxa i/o previstes a fi d'afrontar la crisi sanitària provocada per la COVID-19, i fonamentalment les descrites a continuació: davant del repte que ha suposat la COVID i donar un serveis de qualitat, eficiència i efectivitat al conjunt de la població, i dintre d’aquesta tasca aportant una visió integradora, horitzontal i centrada en el pacient, de l'activitat assistència, s’ha invertit en epis, equipament i monitorització no invasiva integral del malalt crític a tot l’hospital. En aquests s’inclou l’adquisició d’eines de control per a la implantació, la monitorització remota i el servei de control d’alarmes, de manera que el pacient rep un seguiment continuat sense necessitat de la presència constant del professional. L’atenció es fa controlant les alarmes increment la capacitat de resposta per la detecció avançada de l’increment de la gravetat. L’Hospital disposa d’una situació de lideratge en el desenvolupament i aplicació d’eines de diagnòstic a través de la imatge i de detecció precoç i monitorització remota de pacients, instruments especialment rellevants en tipologia de pacients d’alta capacitat infectiva com els pacients covid19.

 

SUBVENCIÓ: 2.987.423,35 €