Economia i Serveis

Presentació

Presentació

L’Àrea d’Economia i Serveis es un àmbit de suport no assistencial dedicat a gestionar els recursos de la Corporació Sanitària Parc Taulí, basant-se en la transparència i rigor respecte a l’aplicació de la normativa establerta.

Està estructurada en diferents subàrees:

 • Administració de Comptabilitat
 • Comptabilitat de Costos
 • Compres
 • Facturació i Gestió de Cobraments
 • Serveis Generals

Ubicació Direcció d’Economia i Serveis:
Edifici La Salut.
Parc Taulí núm. 1.
08208 Sabadell

 

Equip de Direcció d’Economia i Serveis


Francesc Luque López
Director Economia i Serveis

Leandra Montagut Amposta
Cap d'Administració de Comptabilitat

Miguel Ángel Ruiz Domingo
Cap de Comptabilitat de Costos

Mar Castiñeira Palou
Cap de Compres

Manuela García Morales
Cap de Facturació i Gestió de Cobraments

Jonathan Ortiz Tirado
Cap d'Infrastructures

Juan José Pérez Rivera
Cap de Manteniment i Electromedicina

Encarnación Escudero Sánchez
Cap d'Alimentació

Llum Veiga Díaz
Cap de Neteja i Rober

Administració de Comptabilitat

Administració de Comptabilitat

L’àrea d’Administració de Comptabilitat s’organitza en dues subàrees: Comptabilitat i Tresoreria.

Comptabilitat s’ocupa de l’elaboració i presentació dels estats comptables i financers, seguint les normes legals vigents, assegurant a la institució informació fiable i oportuna per donar suport a la presa de decisions. Es coordina la relació amb els proveïdors portant a terme la recepció i registre comptable de les factures.

En aquests sentit la subàrea de Tresoreria s’ocupa del control dels pagaments que se’n deriven de la totalitat de les obligacions financeres a càrrec de la institució. Finalment, es porta a terme la confecció i el seguiment dels pressupostos públics de gestió de les institucions del Parc Taulí, seguint les indicacions i en coordinació amb les autoritats sanitàries competents.

Comptabilitat de Costos

Comptabilitat de Costos

Missió: Planificar, organitzar, mesurar i controlar l’activitat de l’organització amb la finalitat de garantir la consecució dels seus plans estratègics i operatius.

El departament de Comptabilitat de Costos s’ocupa de la classificació, acumulació, control i assignació de costos i ingressos d’acord amb determinats patrons de comportament, activitat i processos. L’objectiu principal és aportar informació per al control de les operacions i les activitats de la Corporació que permeti mesurar l’efectivitat i eficiència en la gestió, així com donar suport a la presa de decisions aportant les anàlisis i els informes específics adients.

Compres

Compres

La funció principal de l‘Àrea de Compres és donar servei als professionals assistencials i d’altres departaments no assistencials de l’organització, respecte a les seves necessitats de compra de productes i serveis, de forma centralitzada i d’acord amb la planificació estratègica de l’organització.

Portant a terme el control dels diferents components de la cadena de subministraments (compra, emmagatzematge i gestió dels inventaris) i optimitzant el valor dels recursos adquirits.

L’àrea de Compres s’organitza en dues subàrees: Subministraments i Magatzem.

Gestió de Residus Sanitaris

La subàrea de Subministraments s’ocupa de comprar materials i serveis necessaris per al recolzament de les activitats assegurant els nivells de qualitat i cost i els estocs adients, respectant les normatives de compra establertes per a les entitats públiques.

La subàrea de Magatzem s’ocupa de la recepció de tots els materials, tan els procedents de la plataforma central d’emmagatzematge CLS, com els procedents dels diferents proveïdors de la CSPT i la posterior distribució interna en els diferents punts de consum.

Facturació i Gestió de Cobraments

Facturació i Gestió de Cobraments

L’àrea de Facturació i Gestió de Cobraments té la responsabilitat de facturar tots els serveis de salut prestats al ciutadà mitjançant les diferents asseguradores públiques i privades, així com garantir el seu cobrament.

Funcions principals:

 • Establir els criteris i les regles de negoci de cada client.
 • Coordinació amb els diferents serveis de l’hospital per a la recollida de dades.
 • Control i supervisió de les dades referents als pagadors.
 • Implementar circuits administratius per assegurar la facturació.
 • Seguiment de les relacions contractuals de prestació de serveis amb els diferents clients de la Institució.
 • Realitzar la gestió de cobraments.

Serveis Generals

Serveis Generals

Serveis Generals gestiona varis àmbits en una combinació de personal propi i extern, amb la missió i l’objectius de treballar per a la millora en la prestació de serveis i projectes, tant per als professionals com per als usuaris de la Institució.

L’àrea de Serveis Generals s’organitza en tres subàrees:

 • Manteniment, Projectes, Seguretat i Gestió Ambiental. L’estratègia del Departament és la seva integració dins l’àmbit assistencial a través del dissenya, construcció, posta en marxa, manteniment i seguretat de les infraestructures, instal·lacions i equipaments que alimenten els edificis corporatius, els seus professionals i usuaris, així com l’impacte de tot el conjunt vers al medi que ens envolta.
 • Alimentació. Elabora els menús per servir als usuaris, als professionals i als facultatius de guàrdia. Treballa seguint el sistema de línia freda per a l’elaboració dels menús dels usuaris i de cuina tradicional pels menús dels treballadors.
 • Neteja i Rober: L’objectiu del Departament és mantenir netes les àrees assistencials i no assistencials, per tal de reduir el nombre de microorganismes i aconseguir un ambient confortable tant per als usuaris com per als professionals, així com garantir la disposició de roba neta a totes les unitats, tot donant compliment als protocols establerts i normatives vigents, en temes de residus, neteja i prevenció de riscos laborals.