Notificacions electròniques

Notificacions electròniques

La notificació electrònica és aquella que es practica per mitjans electrònics sempre que la persona interessada hagi expressat el seu consentiment per a qualsevol dels procediments administratius tramitats en el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. Les persones interessades poden acceptar rebre notificacions electròniques de forma general, per a tots els tràmits, o bé per a un o diversos tràmits.

És indispensable disposar d’una adreça electrònica per tal de poder ser notificat per mitjans electrònics.

Els sistema de notificacions emprat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell és l’e-NOTUM. Un cop la notificació es troba a dins el sistema, s’envia un correu electrònic a l’adreça electrònica de la persona interessada amb l'enllaç i instruccions per accedir a la notificació. L'accés es fa amb certificat digital (DNIe, IdCAT, etc.) o amb contrasenya d'un sol ús.

 

Informació d'interés

 

 

 

 

Funcionament de les notificacions electròniques


La notificació s’entendrà practicada a tots els efectes legals en el moment que es produeixi l’accés al seu contingut a l’adreça electrònica.

El sistema de notificació acredita la data i hora de posada a disposició de la notificació a l’adreça electrònica de la persona interessada i la data i hora d’accés al contingut de l’acte notificat per part del ciutadà o ciutadana, així com qualsevol causa tècnica que impossibiliti alguna de les circumstàncies anteriors.

Pel que fa a les notificacions electròniques de conformitat amb l’establert en l’article 56 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya la notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la posada a disposició de la persona interessada o del representant o la representant d'aquesta, han transcorregut deu dies naturals sense accedir-ne al contingut, o bé cinc dies en els expedients de contractació, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari o destinatària, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

Condicions del servei de comunicacions i notificacions electròniques

L'acceptació comportarà el consentiment de l'interessat/da per rebre per mitjans electrònics qualsevol notificació amb efectes jurídics que es pugui derivar d'aquest procediment.

Les notificacions i les comunicacions electròniques es dipositaran a la seu electrònica d’aquest ens. El sistema de notificacions i comunicacions electròniques enviarà a l'interessat/da correus electrònics i/o missatges SMS informant-lo del dipòsit de la notificació/comunicació. El correu i/o SMS s’envien a títol merament informatiu.

Per a l’acreditació de l'accés de l’interessat/da al contingut de les notificacions caldrà la identificació i autenticació del mateix mitjançant signatura electrònica generada per algun dels certificats electrònics reconeguts i classificats pel Consorci AOC amb un nivell 3 o superior.

Per a l'accés al contingut de les comunicacions únicament cal la identificació de l'interessat.

 

Ajuda