Perfil del contractant

Contractacions públiques

La informació de l'activitat contractual del Parc Taulí es troba integrada en la plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya on podeu trobar les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb i sense publicitat; les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i les formalitzacions dels contractes d'obres adjudicats per una quantia igual o superior a 40.000 euros i de la resta de contractes adjudicats (serveis i subministraments) per una quantia igual o superior a 15.000 euros.

La publicació de la informació en el tauler d’anuncis de la plataforma té plena validesa als efectes del contingut d’allò que es comunica i del còmput de terminis que es comptabilitzaran a partir d’aquesta publicació. Aquesta informació, generalment, no es comunicarà per cap altre mitjà, per la qual cosa és responsabilitat dels licitadors subscriure’s al tauler d’anuncis de l’expedient de cada licitació, amb la qual cosa rebran amb caràcter immediat l’avís de la nova informació disponible.

Anuncis oficials