Petició genèrica: registre electrònic

L'accés al Registre Electrònic del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí i les entitats vinculades Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA i Fundació Parc Taulí, permet a qualsevol persona física o jurídica presentar una sol·licitud, escrit o comunicació quan no existeixi un formulari electrònic específic.

D’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

  • Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
  • Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

Si utilitzeu aquest accés si us plau identifiqueu clarament l’entitat del Parc Taulí a la qual us dirigiu.