Presentació

El portal de Transparència i Bon Govern del Parc Taulí és l’espai en el qual tothom pot conèixer les dades relatives a la nostra activitat, funcionament, gestió del pressupost i les dades més rellevants de la nostra institució, d’acord amb els principis de transparència, accés a la informació pública i bon govern del marc legal vigent: Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i  l'ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública en relació a les dades de l'entitat Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT).

La informació, en constant actualització i en format reutilizable, està classificada en organització, economia i finances, contractació, territori, línies d'actuació i procedimients jurídics.

En cas que hi hagi alguna informació del vostre interès que no trobeu en aquest espai, podeu demanar-la mitjançant la sol·licitud d'accés a la informació pública que tenim per aquesta finalitat.