Reserva i pagament de la sala

  1. Les entitats, empreses i institucions interessades hauran omplir el formulari de sol·licitud de reserva de l’Auditori Taulí, disponible al web corporatiu: www.tauli.cat > Seu electrónica
  2. Un cop la sol·licitud tingui la confirmació del Parc Taulí, es contactarà amb l’entitat sol·licitant i se li enviarà la factura proforma amb les dades bancàries per poder fer la transferència (cal fer constar-hi com a referència "Auditori Taulí" i l’entitat sol·licitant).
  3. L’entitat sol·licitant haurà de fer efectiu el cost total de la cessió com a molt tard 15 dies abans de l’acte. Aquest pagament de la tarifa suposa l’acceptació per part de l’entitat sol·licitant de les condicions de cessió d’ús de l’Auditori. En cas contrari, el contracte es considerarà anulat i la data reservada s’alliberarà.
  4. Al llarg del mes posterior a l’acte, el Parc Taulí enviarà a l’organitzador la factura corresponent.