Ajuda per deixar de fumar

 

El Parc Taulí disposa de diferents programes d'ajut a la deshabituació tabàquica:

  • Per a pacients ingressats.
  • Per a professionals.
  • Per a pacients del CAP Can Rull.
     

Programa de deshabituació tabàquica dels pacients ingressats

Els pacients fumadors ingressats que vulguin iniciar l'abandonament tabàquic durant l'ingrés o que manifestin dificultats per manternir-se abstinents podran rebre ajuda per part de l'equip assistencial. S'oferirà tractament substitutiu de nicotina durant els dies d'ingrès i amb el procès d'alta serà el seu metge de familia qui farà el seguiment del procés de deshabituació.


Abast
Aquest programa està adreçat a tots els pacients ingressats que manifestin motivació per deixar el consum de tabac o bé per prescripció facultativa.

Indicació de tractament substitutiu amb nicotina (TSN)

Consisteix en l’administració de nicotina por una via diferent al consum de cigarretes, en dosis suficient per evitar la síndrome d’abstinència i sense crear dependència.

La base d’aquest tractament es troba en la cinètica de la nicotina en l’organisme. Després de cada pipada, la nicotina arriba ràpidament a altes concentracions a la sang arribant al cervell en menys de 9 segons i estimulant els neuroreceptors.

S’utilitzen varis tipus de dispositius per subministrar la nicotina: xiclets, pegats, esprai bucal i comprimits sublinguals. Amb cap d’aquests s’arriben a pics de nicotinèmia tant alts como els que s’obtenen amb la cigarreta, encara que sí s’arriben a nivells superiors a 10ng/ml, que són suficients per disminuir significativament la intensitat dels símptomes del síndrome d’abstinència.

Pegats de nicotina - Mecanisme d'acció

Es tracta d’un sistema de dispensació transdèrmica de nicotina, que consisteix en una fina capa d’adhesió a la pell, per damunt del qual apareix un reservori de nicotina.

L’alliberació de la nicotina es realitza de manera progressiva, mantenint nivells estables durant el temps d’utilització.

El dia pactat per deixar de fumar (Dia D) no es fuma, i s’ha de col•locar el pegat cada dia sobre una zona de la pell neta, seca i sense pèl i canviar diàriament la zona de col•locació (cara anterior de l’avantbraç, pelvis o tòrax).

Els pegats actualment comercialitzats es diferencien per les hores i la quantitat de nicotina que poden subministrar.

Existeixen pegats de 24 hores d’alliberació, que es mantenen posats durant tot el dia, que alliberen dosis de 21, 14 y 7 mg de nicotina; i pegats de 16 hores que alliberen dosis de 15, 10 y 5 mg de nicotina, que es col·loquen durant el dia. Ambdós poden ser utilitzats en fumadors amb alta, moderada o baixa dependència, variant les dosis i el temps d’utilització.

Indicació de tractament segons dependència

Cal avaluar de forma senzilla el nivell de dependència d’acord amb els següents criteris:

  • BAIXA DEPENDÈNCIA: Consum < 20 cigarretes/dia o temps entre que s’aixeca pel matí i fuma la primera cigarreta > 30 minuts.
  • ALTA DEPENDÈNCIA: Consum > 20 cigarretes/dia o temps entre que s’aixeca pel matí i fuma la primera cigarreta < 30 minuts.

Programa de deshabituació tabàquica dels professionals

Tots els professionals fumadors que vulguin deixar de fumar o que tinguin dificultats per mantenir-se abstinents durant la seva jornada laboral podran adreçar-se al Servei de Prevenció de riscos laborals (Salut Laboral) per rebre ajuda mitjançant el programa existent.
 

Programa de deshabituació tabàquica dels pacients del CAP Can Rull

Cal adreçar-se al metge/essa de capçalera i als professionals d'infermeria, que us podran assessorar en el procés de deixar de fumar, poden tutelar l'intent i/o prescriure tractament farmacològic si ho consideren indicat.