Normativa interna


El Parc Taulí disposa d'un protocol d'actuació a seguir en cas de detectar un usuari o professional incomplint la Llei 42/2010, que estableix la total prohibició de fumar en els centres sanitaris:


Usuaris

En cas de detectar un usuari fumant se li informarà de l'obligació d'apagar la cigarreta, si està dins de l'edifici, o d'abandonar el recinte, si està a l'exterior dels edificis.

En cas que l'usuari no vulgui col·laborar, s'haurà d'informar a Seguretat (extensió 3000). El Personal de Seguretat li comunicarà, de nou, la prohibició de fumar. I en cas de reafirmar la seva actitud, es posarà en coneixement de les forces de seguretat públiques corresponents.


Pacients hospitalitzats

En cas de detectar un pacient hospitalitzat fumant dintre dels edificis, s'haurà d'actuar de la següent forma:

 • Qualsevol professional que detecti un pacient que està fumant, l'ha d'informar de l'obligació d'apagar la cigarreta.
   
 • Si qui detecta el pacient és un professional de la institució, ho posarà en coneixement de l'equip assistencial del pacient, per tal que aquest li pugui oferir un tractament per fer front al seu tabaquisme.
   
 • Si qui detecta el pacient és el personal de Seguretat, ja sigui a través del sistemes de videovigilància o presencialment, ho posarà en coneixement del Servei d’Atenció al Client (SAC).
   
 • El SAC informarà a l’usuari que la seva conducta infringeix la normativa, i les sancions que poden comportar les seves accions. En el moment de dur a terme la comunicació, el SAC posarà al coneixement de l’usuari la possibilitat de sol·licitar al seu equip assistencial (metge/Infermera) un tractament per fer front al seu tabaquisme durant l’estada al Parc Taulí.
   
 • Si el pacient hospitalitzat sol·licita aquest tractament, serà l’equip mèdic qui prescriurà la indicació, i es farà constar a l'alta, a l'informe o al prealt. 
   
 • Davant l'incompliment reiterat d’un pacient, el Departament de Seguretat del Parc Taulí farà una denuncia de la infracció a les forces de seguretat públiques corresponents.

 

Professionals del Parc Taulí

 • Si el professional està fumant dins del recinte, se l'informarà de l'obligació d'abandonar el recinte.
   
 • Si es nega a abandonar el recinte, o és reincident, o està dins de l'edifici, es comunicarà la infracció a la Direcció de Recursos Humans, que es posarà en contacte amb el seu responsable institucional per tal d'aplicar la sanció que poden comportar les seves accions, segons l’establert al corresponent conveni o règim intern.